Een FOC Assen – gaan voor kansen en voor de toekomst van de binnenstad

Ruim een maand geleden bespraken wij ook de mogelijke komst van een FOC naar Assen. Toen gaven wij aan, dat wij er nog niet uit waren en dat er, in het voorstel dat inmiddels voor ons ligt,  nog wel enige vragen te beantwoorden waren.

Ook de afgelopen weken zijn alle mogelijke communicatiekanalen vol benut om de raad te voorzien van nadere standpunten, feiten, wensen en cijfers.

Voor een zorgvuldig besluit is zowel tijd als informatie van essentieel belang. Reeds eerder constateerden wij, dat het geen zin heeft om oeverloos door te gaan met het produceren van rapporten, die weer worden voorzien van contra-expertise ofwel rapporten die de eerste rapporten weerleggen, en rapporten die dáár weer over gaan. Het busje van Droste-cacao, met daarop de verpleegster met dienblad met daarop een busje Droste cacao, met daarop de verpleegster met dienblad….. doemt op voor ons geestesoog. Naar onze mening zijn er inmiddels voldoende rapporten over en weer geproduceerd, die de raad in staat stellen een besluit te nemen.

Qua tijd doet de curieuze tegenstelling zich voor, dat ons enerzijds wordt verweten dat de beslissing er “met stoom en kokend water” wordt doorgedrukt, terwijl er aan de andere kant op wordt aangedrongen om de beslissing niet te lang “boven de markt te laten hangen”, omdat de markt daardoor in onzekerheid blijft en noodzakelijke maatregelen niet zal willen nemen, met alle mogelijke akelige gevolgen van dien.

Ook is gebleken, dat de Asser raad het zélf zal moeten doen. Onze wethouder van Economische Zaken heeft al meermalen laten vallen, dat hij blij is dat wij het besluit moeten nemen en niet hij….waarvoor onze hartelijke dank, wethouder!

Ons is verder van verschillende kanten aangegeven, dat deze beslissing helemaal niet op gemeenteniveau genomen zou mogen worden, maar dat er dusdanig brede gevolgen aan een mogelijk “ja” kleven dat dit door de drie, misschien wel vier, noordelijke provincies zou moeten worden afgestemd.

Gelukkig is deze raad heel goed in staat om op basis van alle informatie, meningen, cijfers, ideeën en onderbuikgevoelens, die hem hebben bereikt, zijn afweging te maken. Gelukkig, ook omdat heel duidelijk is gebleken dat van een regionale afstemming, en al helemaal op korte termijn, geen sprake zal zijn.

Is mijn fractie er nu dan wel uit? Laten we het er op dit moment op houden, dat de meningen nog wat verdeeld zijn. Een deel van mijn fractie heeft zware bedenkingen die alleen kunnen worden weggenomen als er oog blijft voor de ontwikkeling van de binnenstad. Het besluit waar we voor staan is niet niks, en we betrachten de grootst mogelijke voorzichtigheid in deze, door alle informatie en ontwikkelingen zeer kritisch te volgen en wegen.

Mijn fractie sluit niet de ogen voor de huidige situatie van de Asser binnenstad. Ook niet voor de huidige economische situatie, die maar zeer langzaam verbetert en waarvan het maar de vraag is of en wanneer die het peil van vóór de crisis ooit weer zal bereiken. Evenmin ontkennen wij dat de vestiging van een FOC in de Toeristisch Recreatieve Zone gevolgen kan hebben voor de situatie in de binnenstad. Maar zijn dat redenen om vóór alle mogelijke ontwikkelingen te gaan liggen, in de hoop dat alles dan vanzelf wel weer beter wordt? Kusje erop en hopen dat het over gaat?

Wij denken bij voorkeur in kansen en niet in belemmeringen, zonder die belemmeringen weg te wuiven. De vestiging van een FOC in de Toeristisch Recreatieve Zone kan een goede impuls geven aan de werkgelegenheid, kan de naamsbekendheid van Assen sterk verbeteren, kan een enorme boost vormen voor de verdere ontwikkeling van de Toeristisch recreatieve Zone zelf, waar immers ook plannen liggen voor een hotel, een TT-museum, een energieneutraal ijscomplex, een TT-Plaza; investeringen niet alleen ter waarde van vele miljoenen euro’s maar ook in werkgelegenheid.

Daarnaast kan het een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van de Asser binnenstad. Een hernieuwing  van de binnenstad, van de kijk op het binnenstadsbezoek,  is –los van de vraag of er een FOC komt of niet- sowieso noodzakelijk, door de ontwikkelingen die zich op dit vlak de afgelopen dertig jaar hebben voorgedaan, zoals het sterk veranderende consumptiegedrag, waardoor het aanzien van de binnensteden fors zal gaan wijzigen.  Een punt dat door verschillende deskundigen met verschillende achtergronden naar voren wordt gebracht. En niet alleen ondernemend Nederland, maar ook de diverse overheden zullen zich moeten beraden op een omslag in het denken daarover.

Zoals gezegd, de komst van een FOC kan daaraan een impuls geven. Heeft dat in feite al gedaan, doordat als reactie op de mogelijke komst van een FOC de Asser ondernemers de gelederen hebben gesloten en een staaltje samenwerking hebben laten zien, dat in Assen zijn weerga niet kent. Een samenwerking, die niet meer losgelaten moet worden, of dat FOC er nu komt of niet, juist om de binnenstad weer levendig, bruisend en aantrekkelijk te maken. De eerste stappen zijn al gezet, laten we nu gezamenlijk het pad vervolgen.

Daarvoor is natuurlijk wel het een en ander nodig. Wanneer we het FOC willen laten komen, zal aan diverse randvoorwaarden moeten worden voldaan, die geborgd zullen moeten worden. Waar mogelijk in het bestemmingsplan, waar nodig in gezamenlijk vast te leggen overeenkomsten tussen alle betrokken partijen. Daarbij moet zeker gedacht worden aan sluitende definities, goede handhaving, een goede overleg- en samenwerkingscultuur, en een zoveel als mogelijk plaatselijke invulling van de werkgelegenheid.

Gaat het een eitje worden? Geenszins. Assen staat voor een grote uitdaging. Maar wij hebben er vertrouwen in dat we die gezamenlijk áán kunnen.

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 25 januari 2016

Ook een  voor Assen?