Wijziging inzamelfrequenties huishoudelijk afval

Hoofdzakelijk ingegeven door de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen heeft de gemeente Assen in 2014 een begin gemaakt met het verder ontwikkelen van het gescheiden aanleveren van huisvuil.

Hoewel de PLOP fractie nog steeds van mening is dat de consument teveel het ‘vuile werk’ van de producenten moet opknappen, zal het ingezette proces doorontwikkeld moeten worden om aan de 75% doelstelling in 2020 te kunnen voldoen.

Omdat er toch wel weer veel van de Assenaren verwacht wordt en uit reacties blijkt dat de boodschap nog lang niet bij iedereen geland is, is het van groot belang het ‘hoe en waarom’ van deze beleidswijziging naar de inwoners toe te communiceren! Want ‘Sorteren moet je leren!’

Naast de drijfveer van het duurzaamheidsprincipe wordt ook het financiële aspect aangedragen als bijkomend voordeel. Onder het motto ‘Scheid je rijk’ kan de consument er ook beter van worden, maar met de nadruk op kan. Er is sprake van een ongeveer 20 euro plus-effect voor 2017, dat betrokken KAN worden bij de totale lastendruk voor de begroting van 2017 en volgende jaren. De fractie van Stadspartij PLOP zou graag zien dat het behaalde voordeel duidelijk zichtbaar wordt gemaakt en als beloning voor goed gedrag bij onze inwoners terecht komt. Ook bij de eerder afgesloten afvalverwerkingscontracten is steeds naar buiten gebracht dat er een enorm voordeel is behaald, afgezet tegen de afgelopen contracten. Echter hier is gevoelsmatig niets bij de consument terecht gekomen, omdat het ingebed is in de grote ‘belastingruil wisseltruc’!

Resume: Wij zien de voorstellen als een logisch vervolg op eerder ingezet beleid. Doorgaan op dezelfde voet zal tot gevolg hebben dat het animo voor afvalscheiding weer afneemt. De praktijk leert ons dat bij volle plastic/papier containers(wat bij goed scheiden regelmatig voorkomt) het overschot gewoon weer in de ‘grijze’ verdwijnt! En ‘sorteren moet je niet afleren!’

En beloon goed gedrag met een ‘zichtbare’ bonus, zodat ‘scheiden alléén maar winnaars kent!’

Kees Boonzaaijer tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2016

Ook een  voor Assen?