Algemene beschouwingen begroting 2016

Voorzitter, college, collega’s, medewerkers, belangstellenden….


Voor ons ligt de tweede begroting van deze bestuursperiode. Een begroting zonder nieuwe bezuinigingen en zonder nieuw beleid. Beide voor zover dat op dit moment te voorzien is. Betekent dat ook dat er weinig over te zeggen is? Dat valt gelukkig nog wel mee…..

De begroting is sluitend, maar dat kost moeite. Niet alleen wordt voorgesteld de OZB boventrendmatig te verhogen, ook wordt een forse greep in de reserves gedaan om de begroting sluitend te krijgen.

Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, want de reservepositie is goed te noemen en er worden geen reserves aangesproken voor structurele uitgaven. Toch stemt ons dit, naar de toekomst toe, bezorgd. Want uit de meerjarenraming blijkt, dat het aanspreken van de reserves ook nodig zal zijn in de komende jaren. En hoe lang blijft de reservepositie dan goed, ook gelet op alle onzekerheden die ons nog te wachten staan? Zoals daar zijn de aanstaande Vennootschapsbelasting, waarvan feitelijk nog niets bekend is dan het gegeven dat de gemeente die in 2016 zal moeten ophoesten. En wat tovert “Den Haag” verder nog uit de inmiddels zeer gerafelde hoge hoed?

Ten aanzien van de boventrendmatige verhoging van de OZB hebben wij vorig jaar al aangegeven hier bepaald niet gelukkig mee te zijn, en gevraagd of deze niet uitgesteld kan worden en bij verbeterde vooruitzichten volledig geschrapt kan worden. De boventrendmatige verhoging van de OZB strookt niet met hetgeen is afgesproken in het bestuursakkoord voor deze periode. Daarin staat namelijk “Gemeentelijke belastingen stijgen met het inflatiepercentage” (pagina 13, derde tekstblok van het collegeprogramma).  We stellen de vraag dus toch opnieuw / ondersteunen de vraagstelling van de CU hieromtrent.

Verandering is het thema van de nieuwe begroting. We zijn nog volop in de slag met de transformaties in het sociaal domein, maar breder getrokken gaat het ook om de verandering die gepaard gaat met een terugtrekkende overheid. Met “Niet zorgen voor maar zorgen dat.” Met het meer in “eigen kracht” zetten van de inwoners.  Met het kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Een instelling die ook inzet en omdenken vergt van de overheid (lees gemeente) zelf. Dit wordt gelukkig ook opgepakt. Overheidsparticipatie naast burgerparticipatie.

Niet alle verandering is verbetering, en dat zal de reden zijn dat er mensen zijn en waarschijnlijk zullen blijven, die er huiverig tegenover staan. Over het algemeen wordt echter die terugtrekkende overheid ook door inwoners wel gewaardeerd en wordt de meerwaarde ervan wel gezien.

En dat er “eigen kracht” schuilt in de stad en haar inwoners is ook dit jaar wel weer gebleken. Kijkend naar het Swampfestival, geheel georganiseerd door de inwoners van de wijk Marsdijk zelf. Kijkend naar activiteiten in De Lariks, naar Valkenstijn. Kijkend naar de Molukse wijk, waar in het kader van Mijn Buurt Assen een upgrade van de openbare ruimte plaatsvond in de vorm van het plaatsen van zitgelegenheden en speelattributen, snoeien en grofvuilverwijdering. Met als gevolg een ongekende eensgezindheid, samenwerking en gepaste trots, zoals ook werd uitgesproken tijdens de viering van 50 jaar Molukse wijk in Assen. Activiteiten die door de inwoners zelf met enthousiasme en een minimale ondersteuning van de gemeente zijn opgepakt en neergezet.

Kijkend ook naar een geweldig TT-festival, dat dit jaar door Asser ondernemers zelf is georganiseerd, en naar andere evenementen die door de ondernemers voortvarend worden opgepakt, zoals Koningsdag. Wat zou het overigens geweldig zijn –en het is niet de eerste keer dat we het aankaarten, maar met wat de Asser ondernemers dit jaar hebben laten zien stijgt de hoop op realisering- om ook tijdens het Bevrijdingsfestival festiviteiten in de binnenstad te organiseren, die meer aansluiten bij onze oudere inwoners, en de andere inwoners die zich niet geroepen voelen tot een (luidruchtig) popfestival bij de Baggelhuizerplas maar wel op gepaste wijze de bevrijding willen vieren. Wil het college zich hiervoor inzetten?

In het programma Wonen in Assen zijn wij benieuwd naar de voorgestelde ontwikkelingen op het Veemarktterrein. Tussen “Woningbouw aan de randen van het Veemarktterrein is mogelijk. Tegelijk blijft het beschikbaar als evenemententerrein” in het collegeprogramma en “Deze ontwikkeling voorziet in een aantrekkelijk nieuw woongebied. Het is daarbij de bedoeling dat in het gebied een mooi plein komt dat voldoende ruimte biedt voor evenementen” op pagina 13 van de begroting, zit een stap die voor ons gevoel met zevenmijlslaarzen wordt gezet. Wij zullen het op prijs stellen als daarover op korte termijn een tipje van de sluier wordt gelicht.

Het idee om de eerste sociale huurwoningen die onder regie van de gemeente zijn gebouwd te verkopen aan een particuliere investeerder, om zodoende middelen te genereren om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, kan zeer zeker op onze instemming rekenen. Wij hebben al eerder aangegeven er een voorstander van te zijn dat  de gemeente deze leemte opvult, zolang dat noodzakelijk is. Vraag voor ons is nog wel of het college kan waarborgen dat de woningen ook na de verkoop  sociale huurwoningen blijven?

Op pagina 12 van de begroting wordt gesproken over alternatieven voor de huisvesting van statushouders. Welke alternatieven hebt u zoal in gedachten?

Dat brengt ons overigens gelijk  op de aankomende opvang van vluchtelingen in het AZC aan de Schepersmaat en de noodopvang van vluchtelingen in de TT-hal. Het lijkt erop dat Assen de zaak goed op orde heeft, de goede procedure heeft gevolgd en de regie voor zover mogelijk in eigen handen heeft. College en raad verdienen daar ook een pluim voor. Desondanks blijven er voldoende uitdagingen, in de zin van integratie, scholing, huisvesting. Wij vertrouwen daarover regelmatig te worden geïnformeerd.

Ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte vinden wij dat het inzetten van “meewerkers”, in het kader van de Participatiewet, voor de meer arbeidsintensieve werkzaamheden een slimme zet is. Door ze ook slim in te zetten, bijvoorbeeld in een iets intensiever beheer van het openbaar groen of onderhoud van de “grijze” component van de openbare ruimte, kunnen wellicht meerdere vliegen in één klap worden geslagen. Bent u al iets in die zin van plan? En voorzitter, in dit kader ook de vraag of er nog een tweede evaluatieronde komt ten behoeve van de fine-tuning en aanpassing van het maai- en groenbeleid?

Voorzitter, het Duurzaamheidscentrum heeft inmiddels zijn deuren geopend, en mag zich verheugen in enthousiaste belangstelling. Mijn fractie heeft de ontwikkeling van dit centrum altijd met enige skepsis beschouwd, wat niet direct een geheim is. Des te leuker vinden wij het, dat het centrum behoort tot de top 4-genomineerden voor de Gouden Kikker Award 2015,  een prijs die wordt toegekend aan bouwprojecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Hoewel alleen de nominatie al een eer is, hopen wij dat de wethouder op 12 november a.s. de kikker meer naar Assen mag nemen!

Werken in Assen
De opmerking over beschut werk en het streven naar 50 banen in 2016 werpt de vraag op, gerelateerd aan het misbaar dat daarover onlangs in Den Haag ontstond, of Assen wat dat betreft op koers ligt of ingrijpen van de staatssecretaris moet vrezen. En als het laatste het geval is, hebben we dan enig idee waaruit dat ingrijpen zou kunnen bestaan?

We zijn benieuwd naar de stand van zaken inzake de kenniscampus en Sensor City. Ligt dit op stoom en hoe merken we dat?

Over de kwaliteit van de binnenstedelijke openbaar vervoersvoorziening zijn de meningen, vooral onder de gebruikers, niet positief. Het is echt nodig dit tegen het licht te houden en te bekijken of verbetering mogelijk is. Van slimme verbindingen en combinaties, en samenwerking met andere gemeenten, worden wij blij maar ook nieuwsgierig. Kan hier al een tipje van de sluier worden gelicht?

Meedoen in Assen
In het kader van “gezonde leefstijl en sport” willen wij opnieuw een lans breken voor de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding op de basisscholen. Bewegingsonderwijs is niet alleen van belang voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling, maar ook heel belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling. En aangezien voorkomen beter is dan genezen verdient het zeker aanbeveling deze waardevolle vakleerkrachten in ere te herstellen. Deelt het college deze mening?

Blij zijn we met de steun die de raad vorige week heeft uitgesproken voor de ontwikkeling van een energieneutraal ijscomplex. Wij ondersteunen dit initiatief uiteraard en willen zelfs een stapje verder zetten, door onze “fractiepot” ter beschikking van deze ontwikkeling te stellen.

Wij zijn ook blij dat ook uw college deze ontwikkeling, net als wij, in een breder perspectief bekijkt. Realisering van dit complex in de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) biedt kansen voor andere, al lang in de planning staande maar ook nieuwe, ontwikkelingen die elkaar kunnen aanvullen en versterken.  Bij de behandeling van de jaarrekening 2014, eerder dit jaar, hebben wij al aangegeven dat de ontwikkeling van de TRZ van groot belang is voor Assen.

Aantrekkelijk Assen
Bij een aantrekkelijke binnenstad hoort een breed palet aan activiteiten, dat zich de laatste jaren steeds meer ontwikkelt. Cultuur maakt het verschil en is onderscheidend. Minder in beweging op dit moment is de jongerencultuur, waar vernieuwing nog niet zichtbaar is. Omdat dat wel degelijk van belang is voor een aantrekkelijke binnenstad pleiten wij opnieuw voor een plek die kan dienen als “broedplaats” of ”broeinest” waar jonge kunstenaars zich kunnen ontwikkelen en vernieuwen en waar sprake kan zijn van kruisbestuiving. Garage TDI is een voorbeeld van hoe dit vorm gegeven kan worden, maar ook het podium Zuidhaege kan hier een belangrijke rol in spelen. Deelt u deze mening, college, en zo ja hoe denkt u dit te stimuleren?

De subsidie aan het Drents Museum voor de Maya-tentoonstelling juichen wij uiteraard toe. Uiteraard, omdat we al vaker hebben aangegeven dat dit museum, dat we zeer zeker ook beschouwen als “ons” museum,  wat ons betreft een structurele subsidie verdient.

Samen werken aan Assen
Verder gaande samenwerking op allerlei gebieden, ook over de (lands)grenzen, juichen wij toe. Samen sta je sterker dan alleen, en tijdens ons werkbezoek aan Brussel hebben we diverse voorbeelden kunnen zien van waartoe een goede samenwerking kan leiden. De kansen die samenwerking kan bieden, moeten zeker worden opgepakt. Het idee om met Partnerstad Poznan te werken aan een EU-gefinancierd project om de beide binnensteden aantrekkelijker te maken en leegstand te voorkomen, is daarvan een goed voorbeeld.

De begroting
Het thema van deze begroting is verandering. Een thema dat niet alleen van toepassing is op het beleid, maar ook op de begroting zelf. De verandering van de begroting is een groeiproces. Over het resultaat voor 2016 zijn we gematigd positief. De leesbaarheid van in elk geval het eerste deel van de begroting is een stuk verbeterd, het tweede deel (vanaf pakweg pagina 94) blijft toch wel iets van een worsteling. Mogen wij hopen dat hieraan nog wordt verder gewerkt en dat daarbij de aanbevelingen van de nieuwe accountant worden meegenomen?

Hier wil ik het eerst bij laten, voorzitter.

 

Uitgesproken door fractievoorzitter Jnana Booij rijdens de raadsvergadering van maandag 2 november 2015

Ook een  voor Assen?