De elektronische agenda's vervolg

De fractie van Stadspartij PLOP heeft onderstaande schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders


Assen,  1 juni 2015

Aan    :    Het College van B&W van de gemeente Assen
Betreft:     De elektronische agenda’s (vervolg)


Geacht College,

Op 11 september 2014 heeft de fractie van Stadspartij PLOP schriftelijke vragen gesteld over het niet werken van de elektronische agenda’s langs onze invalswegen. Op dat moment waren de agenda’s al maanden verstoken van actuele informatie, of überhaupt informatie. Sinds ruim vóór de TT 2014 stonden de borden op zwart.

Op de volgende vragen:

1.    Is uw college bekend met het kennelijk “verscheiden” van de elektronische agenda’s?  
2.    Is uw college bekend met de huidige eigenaar van het systeem?
3.    Is uw college bereid en in staat uw invloed aan te wenden om te bevorderen dat de agenda’s weer in ere worden hersteld en weer actuele informatie gaan bieden?

kregen wij op 7 oktober dit antwoord:

1.    Het college is hiermee bekend.
2.    De gemeente is eigenaar van deze borden.
3.    De borden werken op dit moment niet en moeten vervangen worden. Op dit moment wordt onderzocht wat hier de kosten van zijn. Zodra dit bekend is wordt besloten of en hoe we verder om gaan met de borden.

Inmiddels is het bijna weer TT en de borden staan nog steeds op zwart.

De fractie van Stadspartij PLOP is nog steeds van mening, dat er voldoende gebeurt in Assen wat de instandhouding van de elektronische agenda’s rechtvaardigt. Maar wij zijn ook van mening dat de huidige situatie, mooie oranje T’s met daartussen een zwart vlak zonder wat voor informatie dan ook, zo langzamerhand in de categorie “aanfluitingen” valt, en dat het tijd wordt dat aan deze situatie een einde komt.

Daarom opnieuw een aantal vragen over de elektronische agenda’s:

1.    In oktober reeds gaf uw college aan dat werd onderzocht  wat de kosten van het vervangen van de borden zijn en dat, zodra dit bekend zou zijn, besloten zou worden of en hoe verder gegaan zou worden met de borden. Is daar inmiddels duidelijkheid over en kunt u ons daarover uitsluitsel geven?
2.    Indien, hetgeen wij ons overigens niet kunnen voorstellen, het besluit mocht vallen dat niet (op deze wijze) met de elektronische agenda’s wordt verder gegaan, kunt u dan aangeven op welke wijze u dan gebruik wilt (laten) maken van de T-opstellingen? Te denken valt bijvoorbeeld aan het in gebruik geven van de T’s aan bedrijven, die wel kans zien er een goede agenda op bij te houden, of die mogelijk de T’s kunnen gebruiken voor de aankondiging van hun eigen activiteiten (bij dat laatste zou het TT-circuit een logische kandidaat kunnen zijn)?

Uw reactie wachten wij met belangstelling af!

Janna Booij,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?