Jaarrekening 2014 en Voorjaarsnota 2015

Voorzitter,

Het gemeentelijk huishoudboekje over 2014 is op orde. Dat is fijn. Het betekent dat er redelijk goed is begroot en dat er goed op de budgetten is gestuurd. De accountant heeft geconstateerd dat inkomsten en uitgaven in balans zijn en dat één en ander ook de rechtmatigheidtoets kan doorstaan. Ook plezierig. Er is zelfs, dank zij wat incidentele meevallers, een klein overschot.

Desondanks proeft u waarschijnlijk dat wij de zaak niet heel euforisch kunnen bezien. Want het in balans krijgen en houden van inkomsten en uitgaven heeft opnieuw gepaard moeten gaan met forse financiële ingrepen, ook wel bezuinigingen genoemd. En hoewel het zeker een goede zaak is dat er balans is, dat de tering naar de nering wordt gezet, en dat de gemeente, mede door het snijden in de eigen uitgaven/organisatie, daartoe het goede voorbeeld geeft in deze voor velen nog steeds zeer onzekere economische tijden, vervult ons dat niet met een groot vertrouwen in de toekomst. Zeker waar onze grootste geldschieter, de rijksoverheid, er een gewoonte van maakt steeds meer taken op het gemeentelijke bordje te stapelen, die eerder tot het landelijke takenpakket behoorden, zonder daarbij de noodzakelijke financiële middelen te leggen. Kortom, steeds meer werk en dus uitgaven en steeds minder geld en dus inkomsten. De vraag is dus of die balans in de toekomst nog wel te houden is.

Wij zijn er toch geen voorstander van om het gehele overschot op de rekening van 2014 maar in de algemene reserve te stoppen, als soort van mandje met appeltjes voor de dorst ten behoeve van het opvangen van toekomstige financiële tegenvallers. Want voorzitter, die tegenvallers zullen wel komen, zeker waar onze grootste geldschieter, de rijksoverheid….. maar dat had ik zojuist al genoemd. De donkere wolken aan de financiële horizon verbergen of vormen een groot “schip met zoere appels”, zoals mijn opa het verwoord zou hebben. Tegen al deze zure appels is ons mandje zoete appeltjes naar alle waarschijnlijkheid niet opgewassen en de kans dat we straks met een lekkend mandje appelmoes zitten is aanwezig.

Ons voorstel is dan ook om een paar van die appeltjes buiten dat mandje te houden en te bestemmen en gebruiken op een wijze, die positieve effecten kan hebben op stad en arbeidsmarkt en zodanig al een deel van de Ph-waarde van die zure appels kan neutraliseren. Wij willen van het overschot van 7,2 miljoen euro een bedrag van 1,2 miljoen bestemmen voor impulsen in de ontwikkeling van de toeristische recreatiezone aan de westzijde van de stad of eventueel het aantrekkelijker maken van onze binnenstad. En of die ontwikkeling nu gaat om een FOC, een energieneutraal ijsbaancomplex, een TT-museum of ….. is pas in de tweede plaats interessant. Waar het om gaat is het creëren van kansen, van toekomstperspectief, van arbeidspotentieel. Ook dit is een manier om wat van de verwachte negatieve effecten voor de toekomst op te vangen. Ik kom hier verderop in mijn bijdrage nog terug.

Wij hebben hiervoor een amendement voorbereid, en zijn uiteraard benieuwd naar de mening van onze collega-fracties.

Voorzitter, om hier even een kleine tussensprong te maken: omdat het hier gaat om incidentele meevallers, die niet geschikt zijn om structurele tegenvallers in de toekomst op te vangen, blijven bezuinigingsmaatregelen nodig. Wij snappen dat, of doen daartoe althans een manhaftige poging –op goede wijze daarbij ondersteund door de nieuwe wijze van inrichting van de financiële stukken, die daardoor bijna begrijpelijk worden. We zien en snappen ook, dat dit onderscheid bij onze inwoners niet altijd overkomt. Die begrijpen bijvoorbeeld niet, waarom er zo fors moet worden bezuinigd op het groenonderhoud, terwijl er “zoveel geld over” is. We dringen er daarom (nog maar eens weer) op aan, dat onze inwoners een goede voorlichting krijgen op zowel de inhoud van de maatregel als de noodzaak daartoe.

De voorjaarsnota 2015

De voorjaarsnota –hoe staan we ervoor, wat gaan we eraan doen, wat gaat dat kosten- noopt ons eveneens tot het maken van een aantal opmerkingen.

Om te beginnen mag worden vermeld, dat de vorm ons aanstaat. Geen overbodige informatie, geen oeverloze herhalingen. Kort inzichtelijk gemaakt, waar we staan en wat ons te wachten staat of kan staan. De digitale leesbaarheid van het stuk behoeft echter nog wel enige verbetering.

Het programma wonen in Assen, met het project “nul op de meter” is ook een voorbeeld van een terrein waarop ons eerder genoemde appeltje kan worden ingezet.

Ten aanzien van het programma Werken in Assen moet ons de vraag van het hart: waar blijven nu de echte banen? Natuurlijk is dit mede afhankelijk van de ontwikkeling van de economie, en natuurlijk zijn zaken als stages en cursussen, leerwerkbedrijven en jobcoaches nodig om effect te sorteren op het terrein van jeugdwerkloosheid, en om langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Hier doemt echter de vraag op: wat is dan het perspectief, na 14 tot 16 maanden? Om dat echte werk te kunnen realiseren is het zaak om een deel van deze middelen niet te stoppen in de weg ernaar toe, maar in het doel zelf: werk. Wij denken dat ons appeltje ook hier zijn nut kan bewijzen.

Dan hebben we de beheersbudgetten van de Florijnas. Op eerdere vragen over de onderhoudskosten werd altijd wat bagatelliserend gereageerd. Nu blijkt dat vanaf 2025 toch forse kosten worden verwacht. Iets dat naar onze mening toch eerder bekend verondersteld mocht worden. Voorzitter, wij wensen onze inwoners van dán toch zo min mogelijk belasten met de kosten van de “vooruitgang” die wij in 2015 meenden te moeten boeken. Regeren is vooruitzien. Datzelfde geldt voor de al vaker aangehaalde reserve Weiersstraat die gek genoeg uiteindelijk ook de bodem van de schatkist zal laten zien. Wij verwachten van het college goede voorstellen op deze punten.

In het programma Meedoen in Assen wordt voor het eerst gesproken over de tijdelijk opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Heeft het Rijk aangegeven hoelang tijdelijk is en is er al een idee hoe Assen die opvang gestalte kan geven? En wat is in Assen de stellingname ten aanzien van de zogenoemde bed-bad-brood-opvang?

Het programma Aantrekkelijk Assen is op stoom. Dat moeten we zo houden. Zeker nu er “voorzichtige tekenen van economisch herstel” opdoemen, moeten we in de startblokken staan om daarvan gebruik te maken. Het initiatief om leegstaande panden (tijdelijk) te vullen, zoals bijvoorbeeld de pop-up galerie in de Kerkstraat, is mooi, maar door een verbinding te maken met de reeds bestaande bedrijven zou een situatie kunnen worden geschapen waarin bestaande en tijdelijke/nieuwe bedrijven elkaar kunnen versterken. Samenwerking zal toch een sleutelwoord moeten zijn in de ontwikkeling naar de toekomst.

Dat gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht van in dit geval de ondernemers in de binnenstad, door de organisatie van diverse kleine evenementen in hun handen te leggen is iets dat wij toejuichen. De tot dusverre behaalde resultaten en de positieve geluiden met betrekking tot de organisatie van het TT-festival sterken ons in het idee, dat die eigen kracht heel stevig is en niet genegeerd mag worden. Wat je van ver haalt, is lang niet altijd lekkerderder… Uiteraard wensen wij de Asser ondernemers hiermee nu en in de toekomst veel succes.

Een evenement, dat we net achter de rug hebben, is het Bevrijdingsfestival. Hoewel het een goede zaak is om “de jeugd” betrokken te krijgen en te houden bij het herdenken, gedenken en vieren, en zeker niet ontkend kan worden dat muziek daarbij een verbindende factor kan zijn, vinden wij de opzet van de viering van onze bevrijding nog steeds te beperkt. Door de festiviteiten te beperken tot een muziekfestival, dat ook nog eens ver buiten het centrum van de stad wordt gehouden, worden grote groepen mensen uitgesloten van de viering van het feest van de vrijheid. Wij hebben daarover van verschillende kanten teleurgestelde geluiden gehoord. Daarnaast zijn wij niet zo voor het uitsluiten van groepen, onze geschiedenis leert ons dat dat geen goede zaak is. Wij pleiten er dan ook voor om in het vervolg meer festiviteiten te organiseren, ook en vooral in de binnenstad, zodat het feest voor iedereen toegankelijk wordt. Want zolang we nog niet zijn verwikkeld in een derde wereldoorlog zullen we de tweede blijven ge- en herdenken en onze vrijheid blijven vieren.

Het programma Samen werken aan Assen, en dan vooral het stukje “dienstverlening”. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de communicatiekanalen met de burger zijn. Zij vormen het visitekaartje van de gemeente. Dat betekent dat de inwoners op juiste wijze en volledig moeten worden voor- en ingelicht. Dat betekent dat communicatie niet alleen tijdig maar ook inhoudelijk correct moet verlopen. Dat het onderdeel “tijdig” door diverse omstandigheden niet altijd klopt, is duidelijk en heel jammer. Dit is niet iets, waar je als organisatie genoegen mee moet willen nemen. We zouden ook graag horen hoe het daarmee nu staat. We zien verder geen “cijfers” voor de inhoudelijke kant van de communicatie. Is er al eens een onderzoek gedaan naar de mate waarin de inwoners tevreden zijn over de inhoud van de informatie die ze gevraagd of ongevraagd krijgen? Verder kan worden gesteld dat veel dingen goed gaan, maar ook dingen niet goed gaan. Zo komt het soms op ons over alsof het Telefonisch Service Centre wordt ingezet om telefonisch contact met het ambtelijk apparaat zoveel mogelijk te voorkomen, zelfs al weet je wie je moet hebben en zelfs al kan alleen de betreffende ambtenaar je de benodigde informatie verschaffen. Dit is een slecht voorbeeld van communicatie!

Nog een paar laatste opmerkingen, voorzitter. In feite geeft u, college, in het financiële deel van de voortgangsnota een winstwaarschuwing af zonder paniek. College, houdt u ons nauwkeurig op de hoogte. We willen zowel positieve als negatieve ontwikkelingen per omgaande weten.

Tot slot blijven wij van mening dat de voorgenomen bezuiniging in het programma Samen werken aan Assen, te weten het afstoten van de hospitalityroom op het TT-circuit, in meerdere opzichten een foute beslissing is. Het “bespaarde” bedrag is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Het is een volslagen verkeerd signaal in de richting van het TT-circuit dat, hoe je het ook wendt of keert, Assen op de internationale kaart heeft gezet. Met de financiering van de nieuwste sensortechnologie-ontwikkelingen op het circuit door onder andere de gemeente Assen gaan wij ons afvragen waar we nou helemaal mee bezig zijn, als we tegelijkertijd deze “bezuiniging” doorvoeren. En wat zou Assen zijn zonder de TT??? Daarom: niet doen!

AMENDEMENT

 Onderwerp: Bestemming positief resultaat gemeenterekening 2014

 De raad van de gemeente Assen, in vergadering bijeen d.d. 21 mei 2015,

 Overwegende,

-     dat de gemeenterekening 2014 wordt afgesloten met een positief resultaat van uiteindelijk 7,2 miljoen euro;

-     dat de raad wordt voorgesteld om dit bedrag te storten in de algemene reserve van de gemeente teneinde eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te vangen;

-     dat het ook mogelijk is om door investeringen nu, in de toeristisch-recreatieve zone, rendementen te halen die mogelijke (financiële) tegenvallers kunnen opvangen of voorkomen;

-     dat het stadsbestuur zich nooit zal mogen verwijten dat door gebrek aan menskracht en inzet er kansen verloren zijn gegaan in de toeristisch-recreatieve zone;

-     dat er kansen zijn die juist veel op kunnen leveren op het gebied van investeringen en arbeidsgelegenheid tijdens de bouw en exploitatie;

-     dat deze kansen zorgvuldig en rekening houdend met de binnenstad door goed onderzoek, ambitieus moeten worden opgepakt;

-     dat wij op dit moment zien we dat aangekondigde plannen rondom   initiatieven op het terrein van racing, experience, shopping en andere belevingen wat stil lijken te liggen en dat dit zorgelijk is;

-     dat bij investeringen in de toekomst “de kost voor de baat” mag uitgaan;

-     dat het mogelijk en wenselijk is een deel van het positieve rekeningsresultaat te bestemmen voor impulsen in de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve zone en/of de binnenstad;

 Wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel “Vaststelling Jaarverslag/-rekening 2014” als volgt:

“het Jaarverslag/-rekening 2014 vast te stellen inclusief de begrotingsoverschrijdingen op de programma’s ‘Stadsontwikkeling’, ‘Mobiliteit’ en ‘Kunst en Cultuur’, en van het rekeningsresultaat ad 7,2 miljoen euro 6 miljoen euro te storten in de algemene reserve en 1,2 miljoen euro te bestemmen voor impulsen aan de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve zone en/of de binnenstad.”

Ondertekend door Stadspartij PLOP

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2015

Ook een  voor Assen?