Monitor Sociaal Domein

We hebben kennis genomen van de eerste voortgangsrapportage Sociaal Domein. Bij het bestuderen van deze notitie komt de vraag naar voren of deze rapportage overeenkomt met onze verwachtingen. Nou niet bepaald. We gingen er namelijk van uit dat een nulmeting voor de drie beleidsterreinen per 01-01-2015 mogelijk zou zijn. Wellicht te optimistisch dan wel niet realistisch? Uit deze eerste rapportage blijkt dat dit nog een brug te ver is omdat nog niet alle gegevens bij de gemeente bekend waren. Een aantal tussenstapjes zijn evenwel noodzakelijk voordat er een goed uitgewerkt model op tafel ligt. Mijn fractie kan zich hier nog wel in vinden. Interessant is de vraag of het college hierop tijdig had kunnen anticiperen.

T.a.v. de Participatiewet heeft mijn fractie de volgende vragen/opmerkingen:

Wanneer is de ISD klaar met de inrichting van het systeem?

Wat is de achtergrond dat het aantal gecreëerde garantiebanenperiode per werkgever niet kan worden geleverd?

Het College stelt dat het aantal Nuggers niet zijn aan te geven. We gaan er vanuit dat ook Nuggers ingeschreven zijn bij Baanzicht/Werkplein en volgens ons moet het mogelijk zijn om deze groep in beeld te brengen. Om de groep Nuggers die niet bekend zijn in beeld te krijgen zien we veel meer mogelijkheden in een actiegericht aanpak dan in een onderzoek. Overigens lijkt het ons bijzonder lastig om een doelgroep te bereiken die niet bekend is?

Het College stelt dat het meerjarig terugkijken over doelgroepen niet mogelijk is. Echter we kunnen toch op enig moment kiezen voor een nulmeting/peildatum en deze als referentiepunt hanteren zodat een meerjarig terugkijken mogelijk is?

De WMO.

In uw notitie stelt u dat de cliënt in twee stappen op de juiste plaats moet zijn. Op de vraag van de raad om dit aan haar te rapporteren, gaf u daarentegen aan dat dit (nog) niet mogelijk is om aan te geven. We vinden dit op z’n minst een zeer opmerkelijke reactie. Graag een reactie hierop. Een aanvullende vraag hierop: Hoeveel tijd zit er tussen de eerste handeling van de burger en het moment dat betrokkene op de juiste plaats is?

Jeugd.

Ook hier de vraag wanneer verwacht u dat het informatiesysteem van de zorgaanbieders gereed is.

Tenslotte

Zoals eerder gesteld kunnen we ons vinden in de opzet van een ontwikkelmodel. De aanloop-problemen zijn niet onoverkomelijk. Desondanks zijn we niet geheel zorgvrij vanwege de onduidelijkheden en onzekerheden. We hebben nog geen grip op aantallen, analyses zijn op dit moment te vroeg. Twee vragen zijn binnen deze context relevant. Hebben we voldoende handvaten om te sturen en welke risico’s loopt de gemeente?

 

Noes Solisa tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2015

Ook een  voor Assen?