Agenda Woonplan Assen

Het Woonplan Assen is om diverse redenen aan herziening toe. Verbetering van de woonkwaliteit neemt onder die redenen een belangrijke plaats in. In diverse delen van de gemeente maakt oude, bijna aftandse, woningbouw plaats voor woningen die de tand des tijds weer een poos kunnen weerstaan en die het wooncomfort van de bewoners ten goede komen. De beide zojuist besproken bestemmingsplannen zijn daar een goed voorbeeld van.

Mijn fractie wil over de Agenda Woonplan Assen nog graag een aantal opmerkingen meegeven.

PLOP hecht aan betaalbare, kwalitatief goede woningen in met name die sectoren waarin nu een tekort bestaat. Bouw van sociale huurwoningen door de gemeente, zolang dit nodig is, juichen wij toe. Duurzaamheid is ook iets dat wij voorstaan, zowel waar het gaat om toe te passen materialen als waar het alternatieve energievoorziening betreft. Wij maken ons zorgen omtrent de woonlasten, dus wat ons betreft staat de betaalbaarheid wel bovenaan het lijstje, maar het zou nog beter zijn als de beide zaken kunnen worden gecombineerd.

In de agenda wordt gesproken over uitbreiding versus inbreiding. Dit verhoudt zich niet met het collegeprogramma waarin wordt gesproken over evenwicht tussen inbreidings- en uitbreidingslokaties. Daaraan toegevoegd kan wat PLOP betreft worden dat wij in eerste instantie de voorkeur geven aan de invulling van de reeds daarvoor bestemde uitbreidingslokaties in met name Kloosterveen.

Daarnaast moet wat ons betreft serieus worden gekeken naar het wonen in de binnenstad. Niet alleen boven winkels maar ook in panden die nu een winkelbestemming hebben, maar die al enige tijd leeg staan en daarmee ook de leefbaarheid van de binnenstad niet bevorderen. Daar kan op een creatieve manier mee worden omgesprongen. Veel van de huidige winkelpanden zijn ooit als woonhuis begonnen en er kan weinig op tegen zijn om een aantal van die panden als het ware terug te geven aan de natuur. Datzelfde kan ook gelden voor panden, die wel als winkelpand of eventueel als bibliotheek zijn begonnen, maar nu door langdurige leegstand staan te verpauperen. Wellicht zijn een leefbare binnenstad en betaalbare woonlasten wel met elkaar te combineren. Onderzocht moet het in elk geval.

Last but zeker not least een tweede zorgpunt voor mijn fractie: de ontvlechting van zorg en wonen. In de paragraaf “Zorg en wonen” van het recente woningmarktonderzoek Staat de volgende alinea: “Naast de groep ouderen is er in Assen een omvangrijke groep inwoners met GGZ of VG indicatie. Deze groep groeit demografisch gezien niet sterk, maar door scheiden van wonen en zorg verwachten we dat er, bovenop de huidige bijna 100 zelfstandig wonenden, nog eens 150 zelfstandig wonenden bij komen. Organisaties als Van Boeijen en GGZ Drenthe doen al ervaring op met het verantwoord en veilig huisvesten van hen. Zij doen een beroep op de woningvoorraad van de corporaties, en dan met name Assen.”

Dat betekent 250 zelfstandig wonende inwoners met een GGZ of VG indicatie. Op een totaal van bijna 70.000 inwoners lijkt dit niet veel, en goed verspreid over de stad is dat misschien niet eens veel. Toch is met de huidige groep, die onder de huidige bezuinigingsmaatregelen min of meer aan hun lot worden overgelaten, al een toename van overlast gevende situaties waar te nemen. Dat kan met verdergaande bezuinigingen in de zorg, en die zullen ongetwijfeld volgen, alleen toenemen. Wij achten dit een zorgwekkende situatie, zowel voor degenen die zorg behoeven en die onvoldoende krijgen als voor degenen die de gevolgen daarvan ongevraagd op hun bordje krijgen. Wij pretenderen niet hiervoor een hapklare oplossing te kunnen bedenken, maar vinden wel dat hieraan ernstige aandacht moet worden geschonken.

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 30 april 2015

Ook een  voor Assen?