Reactie op een brief die z’n bestemming nooit heeft bereikt!

Na enige dagen vol smart naar de aangekondigde ‘open brief’ aan onze wethouder en fractie te hebben uitgekeken, begint het besef nu wel door te dringen dat wij, als direct betrokkenen, deze niet zullen ontvangen. Wat dus een eerste indicatie is dat dit initiatief niet direct serieus genomen dient te worden. De aantijgingen zijn echter wel van dien aard dat wij dit niet zomaar over onze kant kunnen laten gaan. Ondanks het feit dat wij de mening zijn toegedaan dat dit soort discussies niet via de media gevoerd dienen te worden, rest ons geen andere mogelijkheid, omdat wij geen adressant hebben in wiens richting wij onze zienswijze kunnen ventileren. Vandaar dat wij onze pijlen zullen richten op de inhoud van het artikeltje in het Dagblad van het Noorden van maandag 20 april jl. en dit richting de redactie zullen doen.

Uit het artikel maken wij op dat de brief een initiatief is van het Actiecomité Behoud De Steiger. Navraag leert dat ene Peter Van der Bunt, overigens geen bewoner van de wijk De Lariks, maar woonachtig in Assen-Oost, als woordvoerder van dit selecte gezelschap optreedt. Verdere naspeuring leverde echter nog veel meer interessante informatie op. Wat blijkt? Dhr. Van der Bunt blijkt een, door de SP fractie, vooruitgeschoven pion te zijn, die volledig in de rug gedekt wordt door de SP fractie. Wie de verwikkelingen in de pers een beetje gevolgd heeft, zal dit niet vreemd voorkomen, omdat vrijwel alle namen van fractie- en oud-fractie leden in de media voorbij zijn gekomen. Maar ons rechercheren heeft nog meer interessante ‘weetjes’ opgeleverd. Daar is het feit dat zowel het Bewonersoverleg Lariks als het Stichtingsbestuur van de Steiger zich niet vertegenwoordigd voelen door dit SP actiecomité. Eerdere pogingen om samen te werken liepen vooral stuk op de eigengereidheid en starheid waarmee deze groep ‘van buitenaf’ zich presenteerde.

Om nu terug te komen op de essentie van onze reactie. Het begint er steeds meer op te lijken dat de Asser SP zich voornamelijk bedient van ‘Roeptoeteracties’ vanaf de zijlijn en dit eigenlijk ook niet anders kan. Bij de coalitiebesprekingen van afgelopen jaar heeft de partij zichzelf in het Gemeentebestuur buitenspel gezet en hiermee de kans vergooid  van Assen een Socialistisch Paradijs te maken! Dit enkel door voorwaarden te verbinden aan toetreding, waarvan op voorhand verwacht mocht worden dat deze niet geaccepteerd zouden worden door de andere coalitiepartners. Door op deze manier weg te lopen voor je verantwoordelijkheid  breek je wel je verkiezingsbeloften, maar leg je de schuld bij anderen! Dit in tegenstelling tot Stadspartij PLOP, die pas bij de coalitie betrokken werd nadat de SP was afgehaakt. Ondanks het feit dat er veel ‘zware’ beleidsopgaven voorlagen hebben wij onze verantwoordelijkheid wel genomen door zitting te nemen in de huidige coalitie. Niet weglopen voor verantwoordelijkheid  betekent ook uitvoering geven aan reeds eerder ingezet beleid.

Dat de SP over de ontstane situatie enigszins ontstemd is, uit zich onder meer in het feit dat het “roeptoeteren”  via de media (voor de bühne dus!) steeds  groteskere vormen aanneemt. De (politieke?) aanval op Stadspartij PLOP en haar wethouder beschouwen wij dan ook als een uitvloeisel van deze strategie.

Ook in de Raadzaal wordt geen mogelijkheid onbenut gelaten de ‘Zwarte Piet‘,  over het gevoerde beleid, bij de coalitie neer te leggen. In plaats van constructief meewerken aan oplossingen voor de, door de landelijke politiek in onze schoot geworpen, opgaven overladen ze het College en de Gemeentelijke organisatie keer op keer met enorme hoeveelheden (landelijk aangeleverde?) ‘technische vragen’. Veelal over onderwerpen die ook uitgebreid aan de orde komen in de vele, voor de Raad georganiseerde, voorlichtingsbijeenkomsten. Bijeenkomsten die de SP-fractie vaak aan zich voorbij laat gaan. Twee lichtende voorbeelden, waarbij de SP ‘schitterde door afwezigheid’ wil ik u niet onthouden. Ten 1e de bijeenkomst van 7 april jl. waarin de ‘Voortgang in het sociaal domein’ uitgebreid voor het voetlicht gebracht werd. En wat te denken van de bijeenkomst van vanavond (22 april) over de Uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet. Thema’s die, afgaande op de vele kritische opmerkingen van hun kant, wel besteed zouden zijn aan de SP vertegenwoordigers. Maar nee hoor! Alle fracties waren breed vertegenwoordigd, uitgezonderd de SP! Dus ook hierover is het wachten waarschijnlijk weer op vragen via de media, oftewel voor de bühne!

Epiloog!


Dat er frustraties ontstaan als alles niet loopt zoals je het graag zou willen, is begrijpelijk. Maar het getuigt van weinig respect dit te tonen door middel van het uitoefenen van achterbakse, laffe en anonieme kritiek op een persoon en zijn partij en ik spreek namens Stadspartij PLOP de hoop uit dat dit niet het nieuwe format wordt voor de omgangsvormen in de Asser politiek!

Kees Boonzaaijer
Namens Stadspartij PLOP

24 april 2015

Ook een  voor Assen?