Verordeningen Participatiewet (2)

Tijdens de behandeling van dit agendapunt op 4 december is door mij namens de fractie van de Stadspartij Plop een opmerking gemaakt bij de afstemmings-verordening onder het kopje ‘Dringende redenen’. In geval van ‘Dringende redenen’ kan het College afzien van het opleggen van een maatregel.

In beginsel leiden overtredingen tot het opleggen van een maatregel. De vraag die hier aan vooraf moet gaan is of er sprake is van meer of minder verwijtbaar gedrag? De uitkomst hiervan bepaalt dan de op te leggen maatregel dan wel de zwaarte hiervan. We zagen deze week dat de minister de hoogte van de boetes met uitkeringsfraude heeft aangepast naar rangorde van de zwaarte van de overtreding en de mate van opzet of schuld.

De kern van mijn bijdrage was/is dat in principe een dergelijke systematiek ook toegepast zou moeten worden ook in gevallen van verzuim van de sollicitatie-verplichting van werkzoekenden. Cruciale vragen in deze zijn: Is er in dit verband sprake van nalatigheid van de werkzoekende. Of is er hier simpelweg sprake van een menselijke vergissing. Persoonlijke factoren van medische en/of sociaal-psychologische aard maar ook externe omstandigheden kunnen voorts van invloed zijn op het zoek- en sollicitatiegedrag van de werkzoekende.

De vraag aan de wethouder is of onze uitvoeringsorganisatie met een dergelijk analyse- en boetemodel werkt? Indien dit niet het geval is, is de vraag relevant of het niet wenselijk is om een dergelijke model te introduceren. M.i. draagt een dergelijk instrument zowel bij aan de rechtsbescherming en –gevoel van de burger als aan de efficiëntie van de uitvoeringsorganisatie.

Als tweede en laatste punt. Naarmate de werkloosheidsduur langer duurt voor de werkzoekende en er sprake is van een uitzichtloze situatie dan zien we niet alleen een afname van bereidheid tot het zoeken van een baan maar is ook sprake van berusting en acceptatie van de situatie. Voor deze categorie is een routing naar werk niet meer haalbaar. In dit geval is hooguit tegenprestatie naar vermogen het einddoel. We zijn voorstander om deze categorie te ontheffen van de sollicitatieplicht.

Noes Solisa tijdens de raadsvergadering van 18 december 2014

Ook een  voor Assen?