Ontwerp en kredietaanvraag Stadsboulevard Zuid

Er zijn verschillende aanpassingen verricht om aan de bezwaren van de bewoners van het Zuiderpark tegemoet te komen. Wij denken dat de voorgestelde maatregelen de gevreesde overlast zullen verminderen. De inzichten over hoe de geluidsoverlast gemeten dient te worden verschillen nogal (Je zou kunnen zeggen dat hier met 2 maten gemeten wordt!). Echter de gemeente heeft vooralsnog het gelijk aan haar zijde, omdat zij de metingen verricht volgens de algemeen gehanteerde rekenmodellen en hiermee voldoet zij aan de gestelde eisen met betrekking tot geluidsoverlast. MAAR, mocht na realisatie nou blijken dat de praktijk een ander beeld te zien/horen geeft dan zullen er alsnog verdergaande aanpassingen verricht moeten worden. De gemeente staat dan, wat de PLOP-fractie betreft, bij de bewoners in het krijt en zal dan alsnog over de brug moeten komen.

Van de voorgestelde aanpassingen van het kruispunt ter hoogte van de Pelikaanstraat/Port Natalweg hebben wij 2 weken geleden al aangegeven dit een creatieve oplossing te vinden. Er is gehoor gegeven aan de wens van voornamelijk bewoners van Oud Zuid om tot een betere ontsluiting van hun wijk te komen. Dat dit gelukt is, door aanpassingen te verrichten zonder dat de doorstroming van het verkeer op de boulevard ernstig belemmerd wordt, stemt ons tevreden. Aan de hand van de tekeningen hebben wij geconcludeerd dat dit de best mogelijke oplossing is. Wij gaan er vanuit dat de aangekondigde zienswijzen/bezwaren van enkele aanwonenden te zijner tijd door de bezwarencommissie op hun rechtmatigheid getoetst zullen worden.

Resumerend: Er zitten nog wel enige haken en ogen aan de uitvoering van het ontwerp. Dit belet ons echter niet onze goedkeuring te verlenen aan de plannen en het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet voor uitvoering.

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 4 december 2014

Ook een  voor Assen?