Begroting 2015 Plateau

Voor ons ligt de begroting 2015 van Plateau. Een begroting die in 2 delen is aangeboden,  éénmaal cijfermatig en nu dus beleidsinhoudelijk.

De beleidsinhoudelijke begroting waar we het nu over hebben, is op 17 september 2014 vastgesteld en wordt nu, op 18 december 2014, door ons behandeld en zal door deze raad voor 1 januari 2015 moeten zijn vastgesteld. Het heeft 3 maanden (en 1 dag) geduurd, voordat wij het als raad hier kunnen bespreken. Vrij laat ons inziens.

Een opmerking willen we plaatsen bij de genoemde risico’s en dan met name het risico “inzet conciërges”. Daarbij valt het op dat dit risico als een niet beheersbaar risico is neergezet en Plateau afhankelijk is van externe partijen. Zonder invulling van de randvoorwaarden wordt het afscheid nemen van deze, zeer belangrijke, medewerkers waarschijnlijk! Uit de brief van 1 december j.l., met als onderwerp “tussentijdse informatiebrief AwerC”, blijkt dat het Sociaal Plan akkoord is en de Intergemeentelijke Sociale Dienst doorrekeningen heeft gemaakt voor de verschillende inleners en dat verschillende schoolbesturen, waaronder Plateau, hebben aangegeven dat zij alle AwerC medewerkers, die op hun scholen werken, in dienst willen nemen per 01-01-2015. Stadspartij PLOP vraagt zich af of, en zo ja, hoelang deze medewerkers een baangarantie hebben en PLOP hoopt voor deze mensen dat zij er niet gelijk uitvliegen als de subsidie stopgezet dan wel verlaagd wordt.

Tot slot wil ik, als docent Nederlands met de rode pen in de hand, de samenstellers van het rapport het advies geven om in de toekomst nog meer te letten op spelling en grammatica. De “know how” hebben ze immers al in huis!

Lia de Ruiter tijdens de raadsvergadering van 18 december 2014

Ook een  voor Assen?