Verordeningen Participatiewet

Stadspartij Plop had ingestemd met de Kadernota Participatiewet "Participatie de norm, werk het doel". Participatie werd door ons volmondig omarmd maar er was er ook een licht kritische noot in onze bijdrage ten aanzien van de beschikbaarheid en/of de bereikbaarheid van banen, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De verordeningen, die feitelijk een uitwerking betreffen van en invulling geven aan de kadernota, hebben ook onze instemming, zij het dat Stadspartij Plop de volgende opmerkingen mee willen geven aan de wethouder.

De Participatiewet geeft de gemeente weinig beleidsruimte. De eisen bij aanvragen en behouden van bijstandsuitkering worden per 1 januari volgend jaar aangescherpt. Een goede keuze van het college om bij de eerste sanctie bij het niet nakomen van de verplichtingen te kiezen voor de maximale spreidingsmaatregel en in de combinatie met de inkeerregeling geeft het college blijk dat sanctie geen doel op zichzelf is maar een middel om het gedrag van de werkzoekende positief te beïnvloeden. Voor mij en mijn fractie is het onbegrijpelijk dat bij een tweede overtreding in hetzelfde jaar de landelijke maatregel onverkort in werking treedt. Het zal wel zo in de wet zijn opgenomen maar de ratio ontbreekt mij volledig. Volgens mijn fractie is de gemeente bij machte dit zelf ter hand te nemen. Ten faveure van de landelijke overheid levert de gemeente een deel van haar autonomie in. Daar waar bij decentralisaties gekozen is voor een model dat dicht bij de burger staat, staat deze maatregel haaks op voornoemde uitgangspunt. We kunnen dit lokaal niet wijzigen maar willen dit toch gezegd hebben.

Het college zegt dat in geval van dringende redenen er afgezien kan worden van het opleggen van een maatregel. De vraag die vooraf beantwoord dient te worden is of er in dit verband sprake is van verwijtbaar gedrag. In beginsel leiden normschendingen tot het opleggen van een maatregel maar wel is het vereist dat de normschending verwijtbaar is. Er zal naar onze mening een beslismodel moeten komen waarin een redelijkheidstoets verwerkt moet worden. Op deze manier wordt het handelen van de gemeente transparanter. Cliënten kunnen, wanneer men het niet eens is met de beslissing, gebruik maken van de bezwaar- en beroepprocedure.

De tegenprestatie.
We zijn met het college eens dat vrijwilligerswerk en mantelzorg leidt tot de vrijstelling van de plicht tot tegenprestatie. Maar om vrijwilligerswerk en mantelzorg gelijk als tegenprestatie aan te merken vinden wij toch wel weer een stap te ver. Immers vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn werkzaamheden voortgekomen uit eigen motivatie en initiatief van burgers zonder tussenkomst van de overheid, niet meer anders dan de omstandigheid dat de gemeente een vrijstelling aan de cliënt afgeeft voor het verrichten van deze werkzaamheden.

Voor wat betreft het doel van de tegenprestatie willen we een onderscheid maken in twee categorieën:
1. een routing naar (regulier) werk en
2. maatschappelijke participatie.
Bij de eerste groep worden ook afspraken gemaakt voor inzet met betrekking tot maatschappelijke participatie en bij de tweede groep is maatschappelijke participatie het einddoel. We sluiten niet uit dat er mogelijke doorstroming plaatsvindt van de tweede naar de eerste groep maar dat zal in de praktijk eerder uitzondering dan regel zijn.

De individuele inkomenstoeslag.
Bij de beoordeling of de bijstandsgerechtigde uitzicht heeft op inkomens-verbetering pleiten we ervoor bij de intake van de cliënt gebruik te maken van een objectief meetinstrument. Is dit voorhanden en is het College voornemens dit in te zetten?

Toekenning van de Individuele inkomenstoeslag gebeurt uitsluitend op verzoek van de cliënt. We zijn het met de Participatieraad eens dat er met potentiële belanghebbenden gecommuniceerd dient te worden en zo mogelijk is de uitdrukkelijke wens van de Stadspartij Plop om dit in heldere taal te doen.

De individuele studietoelage.
In navolging van de Participatieraad zijn we voorstander van dat alle werkzoekenden die niet in staat zijn het minimum te verdienen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Uitdrukkelijk zal in de afweging genomen worden of de opleiding / cursus daadwerkelijk de kansen van de werkzoekende op het verkrijgen van een baan vergroot.

Ook voor deze regeling is een heldere communicatie naar belanghebbenden van belang omdat, anders dan voorheen, deze op aanvraag zijn.

Wethouder de Stadspartij Plop stelt dan ook voor om een folder uit te brengen waarin in begrijpelijke taal de inwoners van Assen kennis kunnen nemen van deze verordeningen. Maar misschien ligt dit al in uw plannen.

Tot zover de bijdrage van de Stadspartij Plop

Noes Solisa tijdens de raadsvergadering van 4 december 2014

Ook een  voor Assen?