Begroting 2015 Drents Archief en Compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

BEGROTING 2015 DRENTS ARCHIEF

Stadspartij Plop steekt haar waardering niet onder stoelen of banken. Wij zijn trots op het Drents Archief. Het is niet de eerste en zeer waarschijnlijk zal dit ook niet de laatste keer zijn waarin wij onze waardering uitspreken voor het Drents Archief.

Een cultuurhistorisch informatiecentrum als innovatieve netwerkorganisatie opererend met als kerntaak een bijdrage te leveren  aan de toegankelijkheid van het Drents erfgoed voor een breed publiek. Het Drents Archief stelt zich als een ondernemende organisatie op, die nieuwe manieren zoekt om nieuwe doelgroepen te bereiken. Het Drents Archief is een onmisbare schakel in de culturele infrastructuur van Assen en Drenthe. De voortschrijdende digitalisering overschrijdt de provinciale grenzen waarbij samenwerking gezocht wordt met de andere noordelijke archieven.

Positieve ontwikkelingen. We hebben echter wel een vraag. Het exploitatieresultaat zal in 2015 nagenoeg neutraal zijn. Op blz 4 lazen we dat de financiële positie van het Drents Archief kwetsbaar is. Meneer de wethouder, wat betekent deze zinsnede concreet? Is het noodzakelijk dat deze positie mogelijk versterkt moet worden? En op welke wijze? De provincie overweegt om haar bijdrage in 2015 te indexeren. Is het noodzakelijk dat de gemeente Assen ook  tot een dergelijke overweging komt?

COMPENSATIE MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

We kunnen hier vrij kort in zijn. We stemmen in met het voorstel van het college. De meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten zullen worden gecompenseerd door de collectieve ziektekostenverzekering waarbij de combinatie met de bijzondere bijstand ook mogelijk is. Daarbij zal de uitbreiding van  de inkomensgrens van de doelgroep naar 120 % van de Wet Werk en Bijstand worden verhoogd. Ook personen met hoge zorgkosten worden bediend met het gemeentelijke aanbod. Kortom de verwachting is dat een groot deel van de burgers gebruik  zullen maken dan wel kunnen gaan maken van het gemeentelijke aanbod. Dit zal vooral afhangen van de voorlichtingscampagne. De vraag is hebben we de doelgroep goed in beeld om zo de juiste instrumenten in te kunnen zetten?

We kunnen ons ook  vinden in de visie dat CMZ een gericht  instrument is in het brede veld van  armoedebestrijding. We vragen ons wel af op welke manier de integrale aanpak die nagestreefd wordt, gegarandeerd is. Hoe stelt u zich dat voor meneer de wethouder?

Noes Solisa tijdens de raadsvergadering van 20 november 2014

Ook een  voor Assen?