Programmabegroting 2015 tweede ronde

Het echte vuurwerk is afgelopen maandag wel een beetje uitgebleven. Maar ja zoveel te kiezen blijft er ook niet over. Het is een begroting die sterk  beïnvloed is door grote onzekerheden die buiten onze invloedsfeer liggen. Cru gezegd hebben wij enorme verantwoordlijkheden over de schutting gegooid gekregen met een ontoereikende financiële bijdrage en de bijgevoegde boodschap: “Gemeente  red je er maar mee!” En dat in een economisch mindere tijd. Desondanks is ons College er toch in geslaagd  een redelijk afgewogen Programmabegroting op te stellen, waarmee de PLOP-fractie uit de voeten kan! Afgaande op de bijeenkomsten van de laatste maanden en de raadsvergadering van afgelopen maandag bestaat bij de PLOP-fractie het gevoel dat een ieder er van doordrongen is dat wij deze loodzware klus gezamenlijk moeten klaren. Partijpolitieke motieven moeten hier ondergeschikt gemaakt worden aan ‘onze’ hoofdopdracht voor volgend jaar!  Wij zullen het College nauwgezet controleren en houden aan de toezegging dat wij bij de uitvoering van beleid steeds bijtijds geïnformeerd zullen worden middels rapportages en updates.

Wat de PLOP-fractie betreft zijn wij in zowel de bezuinigingsbijeenkomst als de vergadering van afgelopen maandag goed bediend als het gaat om antwoorden op onze vragen. Wat niet wegneemt dat de verheldering niet in alle gevallen geleid heeft tot een bijstelling van onze mening.

Onze stellingname met betrekking tot de voorgestelde aanpak om DNK meer lucht te geven zullen wij bij de afzonderlijke  behandeling hiervan in de Raad ontvouwen.

Wat betreft de bovenmatige verhoging van de OZB blijven wij van mening dat het besluit hierover in een later stadium genomen kan worden, omdat deze pas voor 2016 op de rol staat. En met de verbeterde economische vooruitzichten lijkt schrappen volgend jaar een reële optie!  

Onze bedenkingen met betrekking tot de voorgenomen wijzigingen van het parkeerbeleid  hebben wij al bij het vaststellen van de ‘Verordening parkeerbelasting 2014’ geuit! En wij blijven de tijdsuitbreiding van het ‘Straatparkeren’ afwijzen!

Het antwoord van wethouder Smit met betrekking tot de aanpassingen in het sportbeleid heeft ons het vertrouwen gegeven dat in samenspraak met de Sportverenigingen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing zal worden gezocht. We zullen dit proces nauwgezet bewaken.

Kom ik ten slotte terug op hetgeen PLOP afgelopen maandag ook al heeft aangeroerd. De dreigende verdwijning van onze kunstijsbaan. De wanhopige oproepen en de uitgebreide aandacht die dit onderwerp in de media krijgt toont wel aan dat er een gevoelige snaar is geraakt nu we met z’n allen DOOR HET IJS DREIGEN TE ZAKKEN. In plaats van elkaar de bal toe te spelen lijkt het de PLOP-fractie van meer empathie te getuigen als de ‘partijen’ samen hun stinkende best  gaan doen om aan een alternatieve oplossing te werken.  rek alle registers open! Laat de provinciehoofdstad  Assen het IJS BREKEN! In de aanloop naar deze negatieve apotheose is er steeds sprake geweest van VALLEN EN OPSTAAN, waarbij opgemerkt kan worden dat de gemeente Assen in het verleden meermaals een SCHEVE SCHAATS  HEEFT GEREDEN. Vandaar de oproep aan het College om zich hier van haar sportieve/actieve  kant te laten zien en contact op te nemen met de 11 andere Drentse gemeenten,  de Provincie en de KNSB, om in overleg te gaan met elkaar en met ondernemers om te kijken op welke manier een kunstijsvoorziening  voor de provincie Drenthe behouden kan blijven.

GA NIET OVER 1 NACHT IJS, maar kom GOED BESLAGEN TEN IJS  bij het zoeken naar steun en eventuele subsidiemogelijkheden! 

Fractievoorzitter Kees Boonzaaijer tijdens de raadsvergadering van 6 november 2014

Ook een  voor Assen?