Programmabegroting 2015

Nu duidelijker is geworden wat Den Haag financieel voor ons in petto heeft zijn de consequenties ook beter te overzien. Zij die het betreffen mogen zich gelukkig prijzen dat de gemeente Assen niet heeft afgewacht,  maar al in een vroeg stadium ingezet heeft op de transities en transformaties, zodoende zijn we voorbereid! Er ligt een stevige uitdaging! Maar als de gepleegde voorinzet enigszins terugbetaald wordt in de praktijk heeft de fractie van Stadspartij PLOP er vertrouwen in dat, met het credo ‘Niet zorgen voor, maar zorgen dat!’ in het achterhoofd, wij de kar wel op gang trekken. Natuurlijk zal er links en rechts bijgestuurd moeten worden, maar de basis ligt er!

Unicum dit jaar is dat een gedeelte van de Begroting al in een eerder stadium, in een aparte vergadering, ter sprake is gekomen. Vooruitlopend op de behandeling van deze Programmabegroting heeft het College haar bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Hier heeft de Raad al een beetje ‘haar plasje’ over kunnen doen. De gevolgde procedure is nog wel voor verbetering vatbaar, maar het begin is er.

Bovenstaande heeft er wat PLOP betreft wel mede toe bijgedragen dat de ‘scherpe kantjes’ er een beetje vanaf zijn. Daarnaast is het een gegeven, dat wij als medeopsteller van het Collegeprogramma deze met andere ogen lezen. Het voelt goed om je gedachtengoed, met een hoog ‘Couleur Locale’ gehalte, terug te vinden in een beleidsprogramma voor Assen.
 
MINDEREN MET MAAT
Dat er verder bezuinigd dient te worden, ondanks het feit dat het er op lijkt dat de conjunctuur weer enigszins aantrekt, lijdt geen twijfel. De bezuinigingsvoorstellen die ons onder de noemer ‘Minderen met Maat’ in september zijn gepresenteerd kunnen voor een groot deel op onze instemming rekenen. Dat er weer flink in eigen vlees gesneden wordt zien wij als een goed signaal naar de samenleving toe. Het feit dat zorg en welzijn verder ontzien worden stemt de fractie van Stadspartij PLOP tevreden. Ook het voorstel ‘de aantrekkelijke stad’ te ontzien vinden wij een goed te verdedigen keuze. De manier waarop Assen zich de laatste jaren middels allerlei evenementen op de kaart heeft gezet verdient een vervolg te krijgen. Zouden wij hier nu mee stoppen dan ‘gooien wij het kind met het badwater weg’! Ook onze ambities met betrekking tot duurzaamheid zijn gelukkig niet aangetast.

Naast instemming zijn er ook een aantal voorstellen waarbij wij vraagtekens zetten. Bij het doorlopen van de verschillende onderdelen in de programmabegroting kom ik daar nader op terug. Te beginnen bij:

WONEN IN ASSEN
Naast het actualiseren van het Woonplan wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven. Regelgeving wordt versoepeld en er zal voor een flexibelere opstelling met betrekking tot het aanbod en de vraag naar kavels op het Messchenveld gekozen worden. Dat er in het Havenkwartier een passieve grondpolitiek wordt gevoerd en woningbouw in Kloosterveen wordt gepropageerd vinden wij niet meer dan logisch. En het zal geen verrassing zijn dat de keuze voor het schrappen van de bebouwingsplannen voor op het Veemarktterrein, zodat dit beschikbaar blijft als evenemententerrein, ons zeer tevreden stemt. Het ‘Duurzaamheidsfonds’ wordt gecontinueerd en bij de aanbesteding van het groenonderhoud gaat de voorkeur uit naar maatschappelijk aanbesteden. Goede zaak!

WERKEN IN ASSEN
Maatwerk leveren voor bedrijven. Actief inzetten op het verkrijgen van gelden voor het aanjagen van de lokale economie (onder andere provinciale potje van 10 miljoen). Dit alles om de in ons Collegeprogramma verwoorde doelstellingen kracht bij te zetten. Graag zouden wij van de wethouder horen of er al meer bekend is over de tijdspanne met betrekking tot een eventuele nauwe samenwerking of zelfs samensmelting van Werkpunt, Alescon en de ISD. Partijen die allen in dezelfde vijver vissen als het de werkvoorzieningen voor hun cliënten aangaat. Daarnaast stellen wij ons de vraag of alles wel weer wordt als voor de crisis? Is het niet opportuun na te denken over een herverdeling van werk, al dan niet in combinatie met vrijwilligers- of/en mantelzorgers werkzaamheden/taken?

MEEDOEN IN ASSEN
Belangrijkste wapenfeit voor het komende jaar zijn de decentralisaties. Hier is al enorm veel over gepraat en het devies is nu de woorden om te zetten in daden! Ook wordt hier kort melding gemaakt van het streven van de gemeente om zich door jongeren te laten adviseren over hetgeen er onder hen leeft. Hier moet nu eindelijk eens serieus werk van gemaakt worden. Initiatieven te over, maar de input wordt slechts mondjesmaat gebruikt. Ons veel geroemde ‘Meedoenbeleid’ wordt voortgezet. Hulde! In het kader van ‘Gezonde leefstijl en sport’ willen wij het College nogmaals wijzen op de mogelijkheid dat de landelijke overheid geld beschikbaar heeft voor het inzetten van vakleerkrachten in het basisonderwijs! Met lede ogen zien wij de teloorgang aan van het schaatsen op kunstijs in Assen. Zoals de zaken er nu voorstaan raken wij (schaatsgekke/sportieve inwoners van Assen) binnenkort ‘onze’ voorziening kwijt en zal Drenthe te boek staan als enige provincie zonder kunstijsbaan! College wat is uw standpunt in deze? Legt u zich hierbij neer, of wilt u samen met de Provincie en ondernemers werken aan een alternatief?

AANTREKKELIJK ASSEN
Op het allerlaatste moment zijn wij geïnformeerd over het hoofdpijndossier DNK. Het College komt binnenkort met een raadsvoorstel, dus laten wij dit nu buiten beschouwing. In ons Collegeprogramma hebben wij afgesproken dat er extra geld beschikbaar blijft voor de ‘aantrekkelijke binnenstad’. En dat lijkt ons gezien de vele ‘Assen op de kaart zettende’ evenementen in dit gebied niet meer dan logisch! Waar de fractie van Stadspartij PLOP wel haar twijfels bij heeft is de voorgenomen tijdsuitbreiding van het ‘Straatparkeren’. De geringe baten staan in geen verhouding met het ongenoegen dat dit veroorzaakt bij de bewoners van de binnenstad en de ring er omheen. En wij dringen er bij het College op aan dit voornemen te heroverwegen.

SAMEN WERKEN AAN ASSEN
Regionale, bovenregionale en grensoverschrijdende samenwerking is wat de PLOP fractie betreft ‘een must’! Het is de enige manier om ons in de’ vaart der volkeren’ te handhaven. Wij zijn wel bang dat het dividend van onze aandelen Groningen Airport Eelde dit jaar niet zal bijdragen aan het terugdringen van ons begrotingstekort en de kans ze te slijten aan een van de samenwerkingspartners schatten wij op gelijk aan nul. Wel zien wij kansen voor een beter/goedkoper ‘Drentsche AA samenwerkingsverband’, als het Dimpact contract afloopt. Dit heeft de gemeente Assen nooit gebracht wat er van mocht worden verwacht!

BEDRIJFSVOERING
Ik heb al gememoreerd dat wij het een goed signaal vinden naar de samenleving toe dat er flink in eigen vlees wordt gesneden. Maar dit roept zo langzamerhand wel de vraag op of ‘de rek’ er niet uit is. Kan de doelstelling van een optimale dienstverlening naar de inwoners toe nog wel gehaald worden als iedereen ‘op z’n tenen moet lopen’. Het komt in ieder geval de rust in de organisatie niet ten goede.

VASTGOED EN GRONDBEDRIJF
Ook het verder verkleinen van onze vastgoedportefeuille zien wij als een probaat middel om kosten te besparen en zodoende bij te dragen aan gestelde bezuinigingsopgaven. Daar het grondbedrijf de laatste jaren al bovenmatig geplukt is kiezen wij ervoor hier de komende tijd omzichtig mee om te gaan. De opmerking dat de gemeente wellicht voornemens is de nieuwe brandweerkazerne van de hand te doen riep bij ons de vraag op of dit niet al zijn beslag heeft gekregen, want geruchten doen al langer de ronde.

ALGEMEEN FINANCIEEL BELEID
Een 2- tal zaken blijven de PLOP-fractie in het bijzonder bezighouden. Dat is de bovenmatige OZB belastingverhoging in 2016. Gelijk de vraag of deze niet uitgesteld kan worden en bij verbeterde vooruitzichten volledig geschrapt kan worden? Daarnaast de afvalstoffenheffing. Wij vinden het niet te verkopen naar de gebruikers toe dat zij wel extra moeten bijdragen als gevolg van een rijksheffing op verbranding van afval, maar zij op geen enkele manier gecompenseerd zijn voor de enorm verlaagde aanbesteding som voor afvalverwerking.

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOPARAGRAAF  
Ons weerstandsvermogen is op orde, maar risicobeheersing blijft onze volle aandacht vragen. Er is sprake van vele ongrijpbare risico’s, maar het grootste risico blijft toch wel een ongrijpbare, onbetrouwbare landelijke overheid, die ons steeds maar weer (negatief) blijft verrassen!

Kees Boonzaaijer tijden de raadsvergadering op maandag 3 november 2014

Ook een  voor Assen?