Begroting 2014 Plateau Openbaar Onderwijs Assen


We gaan akkoord met voorliggend voorstel. Uit de stukken bleek dat Plateau vorderingen  maakt met het verbeterplan. Een belangrijk resultaat is de prognose dat Plateau 2013 afsluit met een sluitende exploitatie. Er is echter nog enig inregelwerk te verrichten om te zorgen dat de begroting tijdig bij de gemeente is om voor 1 januari te kunnen worden vastgesteld. Wethouder kunt u toelichten wat het inregelwerk inhoudt en kunt u ons inzage geven in het proces?

Om te blijven sturen op sluitende meerjarenbegroting is Plateau altijd op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen. We zien wel in de begroting een stijgende lijn van de energielasten. Plateau wil door middel van maatregelen hierop beter sturen. Onze vraag is: Welke ambitie streeft het Plateau na?

Het leerlingenaantal is een aandachtpunt. Een dalende trend is waarneembaar en voor de toekomst een zorgpunt. In de personele sfeer zullen naar alle waarschijnlijkheid correcties plaatsvinden. We vragen ons af of het positioneren van Plateau in de markt door middel van stevige marketing en PR beleid de keuze van ouders voor het Plateau positief zou kunnen beïnvloeden.  Is dit ook een denkrichting die al dan niet besproken is binnen het Plateau? Graag uw reactie hierop.

Ten slotte. Het passend onderwijs heeft onze belangstelling. Volgens het projectplan (periode 2011-2015) zou er jaarlijks een tussentijds verslag worden opgesteld. Navraag leert echter dat het verslag niet bedoeld is voor de raad. Nu is de routing  tot de inwerkingtreding per augustus 2014 wellicht minder interessant voor de raad maar mijn fractie stelt het op prijs de invoering van dit traject nauwlettend te willen volgen. Dit kan bijvoorbeeld als bijlage toegevoegd worden bij (de bespreking van de vaststeling van) de jaarrekening.

Noes Solisa (tijdens de bespreking van dit agendapunt in de raadsvergadering van 12 december 2013)

Ook een  voor Assen?