plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16


Assen 30 november 2013.

Egbert Prent heeft aangegeven zijn lidmaatschap van Stadspartij PLOP met onmiddellijke ingang te beëindigen, en met ingang van 1 december 2013 zich in de gemeenteraad aan te sluiten bij de Fractie Duut.  Aanleiding van dit optreden is een gesprek met de kiescommissie van Stadspartij PLOP, die het bestuur en de ledenvergadering adviseert over de samenstelling van de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De kiescommissie heeft gesprekken gevoerd met de diverse kandidaten en had de heer Prent uitgenodigd voor een tweede gesprek. De verklaring van de kiescommissie omtrent dit gesprek is hier integraal opgenomen:

“Hierbij stellen we u in kennis van de uitkomst van het gesprek welke wij gevoerd hebben met Egbert Prent op vrijdag 29 november j.l. ’s avonds om 19.30 uur. Dit was het laatste gesprek waarna de kieslijst opgemaakt kon worden.

Het gesprek werd geopend door Henk Post. Henk gaf aan dat de commissie de behoefte had om nader stil te staan bij een aantal onderwerpen naar aanleiding van het eerste gesprek. Bij het eerste punt wat Henk aan de orde stelde; teamplayer of meer solist onderbrak Egbert hem. Egbert werd meteen boos, stelde dat hij al verwacht had dat de commissie hem wilde wippen, en was daar op voorbereid. Hij had het persbericht klaar naar eigen zeggen en had helemaal geen zin in dit gesprek. Egbert vond de samenstelling van de commissie onjuist, terwijl deze door de ledenvergadering, in aanwezigheid van Egbert, unaniem is vastgesteld. De diverse leden werden gewezen op hun tekortkomingen of vooringenomenheid ten opzichte van hem. Dit gebeurde met veel stemverheffing en grove bewoordingen. Er was geen dialoog mogelijk ook niet nadat diverse leden dit probeerden.

Egbert wenste geen deel meer uit te maken van de Stadspartij PLOP en gaf aan zich per 1 december aan te sluiten bij de fractie Duut.
Egbert schuift de tafel en stoel hard weg en verlaat de ruimte.

Hierna heeft de commissie de lijst vastgesteld en naar aanleiding van het voorafgaande Egbert niet geplaatst.”

Het bestuur heeft absoluut geen aanleiding om aan te nemen dat deze weergave van de gang van zaken niet correct zou zijn. De aantijgingen van de heer Prent op dat vlak weerspreken wij dan ook.

De heer Prent heeft zelf zijn conclusies getrokken en zoals gezegd zijn lidmaatschap van de partij en de fractie in de gemeenteraad beëindigd. Helaas heeft de heer Prent geen aanleiding gezien zich te houden aan de afspraken binnen de partij, dat bij beëindiging van het partijlidmaatschap de raadszetel aan de partij terug wordt gegeven. Wettelijk gezien valt de heer Prent uiteraard niets te verwijten. Vreemd is het wel, dat de heer Prent in het verleden ex-partijgenoten, die op dezelfde wijze hebben gehandeld, zwaar heeft veroordeeld, waar hij zich nu kennelijk aan geen afspraak gehouden voelt.

Het bestuur van Stadspartij PLOP betreurt het op deze wijze van de heer Prent afscheid te moeten nemen. In de ledenvergadering die voor later deze maand op het programma staat, zal deze kwestie verder uitvoerig worden besproken. Tot na die vergadering hebben noch bestuur noch kiescommissie de behoefte er verder op te reageren.


Het bestuur van Stadspartij PLOP
Janna Booij, voorzitter
André Dik, secretaris.