Keuzebepaling Bestemmingsplan of Beheersverordening.

Nadat deze materie in oktober eerst besproken is aan de hand van een gespreksnotitie, komt het nu in een verder uitgewerkte vorm bij ons terug.

De fractie van Stadspartij PLOP had een 2-tal aandachtspunten bij de vorige bespreking.

Belangrijkste was het feit dat de Asser inspraakverordening het onmogelijk maakte bij een beheersverordening (BV) inspraak te verlenen. Omdat bezwaar en beroep niet mogelijk zijn bij een BV, is inspraak absoluut noodzakelijk. Onze grieven ten aanzien van dit punt zijn weggenomen doordat de verordening zodanig is aangepast dat inspraak in het voortraject nu wel mogelijk is.

De angst dat er verkeerde keuzes gemaakt worden blijft latent aanwezig, zij het dat de planologische keuzes die u ons vanavond voorschotelt grotendeels wel op onze instemming kunnen rekenen. Twijfel hebben wij slechts over de keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot de plangebieden ‘De Haar-Oost’ en ‘Assen-Zuid’. Dit omdat Defensie in deze gebieden een belangrijke inbreng heeft. En daar het Leger steeds leger wordt blijft hun toekomst ongewis. Als College en Raad onze zorg delen, is het wenselijk hier tot een nadere afweging te komen.

Kees Boonzaaijer

Ook een  voor Assen?