Napraat na de raad .....

 

De belerende toon van het ex raadslid dhr. Bernie Wiegman, in zijn rubriek “Napraat na de raad” op het Asser Journaal van 26 november 2012, schreeuwt om een reactie.

Ik ben het met hem eens dat het niet altijd een pretje is het oeverloze gezwets van een aantal van zijn ex-collega’s te moeten aanhoren. Echter in deze ligt de schuld niet bij de Raad. Het College komt aanzetten met onvoldragen/gewijzigde plannen en dit roept natuurlijk vragen op. Als de beweegredenen van de gepresenteerde plannen niet duidelijk zijn, is het moeilijk discussiëren over de inhoud. De (niet)beantwoording van de wethouder had tot gevolg dat de Babylonische spraakverwarring alleen maar toenam. Pas nadat de raadsvoorzitter een adempauze had ingelast kwam bij de wethouder het besef dat het toch maar beter was open kaart te spelen en beantwoordde hij een aantal vragen alsnog.

Het verwijt dat Raad de vragen met betrekking tot de rol van Actium bij de plannen al in een eerder stadium door een telefoontje naar de woningbouwcorporatie had kunnen afdoen, is ook niet legitiem. De bevestiging dat het kabinet de plannen door zou zetten om gezonde woningcorporaties uit te kleden om zodoende het wanbeleid van een aantal, veelal Randstedelijke, corporaties te compenseren was pas ’s morgens naar buiten gekomen. Daarnaast mag je van een College, dat geen mogelijkheid onbenut laat de belangrijke inbreng van Actium bij stedelijke ontwikkelingen te roemen, wel verwachten dat zij inspeelt op onheilspellende geluiden uit de Haag en ervoor zorgt een noodscenario achter de te hand hebben.

Ook nog een reactie op de opmerking dat de geringe opkomst van raadsleden, tijdens de speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomst, er mede de oorzaak van was dat er tijdens deze raadsvergadering veel overbodige vragen zijn gesteld. U doet hiermee de (voltallig aanwezig zijnde!!!) fractie van Stadspartij PLOP tekort. En wij hebben deze avond wel degelijk benut om meer duidelijkheid te verkrijgen over de vage beweegredenen van het College om het Evenemententerrein op te offeren voor, in onze ogen, overbodige woningbouw.

Tenslotte nog een persoonlijk vraag die een collega-raadslid mij onlangs stelde, maar waarop ik het antwoord schuldig moest blijven: Is Bernie een verbastering van Bert en Ernie?

Grrrr. Kees Boonzaaijer

Raadslid Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?