Verordening commissie behandeling bezwaarschriften Assen 2013 (deel 2)

     

(2E POGING 22-11-2012!)           

Zoals eerder aangegeven zijn wij gelukkig met het feit dat de gemeente als uitkomst van het ‘Leanproces’ al een omslag te weeg heeft kunnen brengen. U heeft een aanzienlijke tijdwinst behaald door het proces anders is in te richten en verdere deregulering door te voeren.

Het feit dat u als zelflerende organisatie aangeeft continu bezig te zijn met kwaliteitsverbetering van uw dienstverlening klinkt ons als muziek in de oren. Alleen de manier waarop u dit tracht te bereiken onderschrijven wij niet.

De fractie van Stadspartij PLOP denkt dat er in het voortraject een nog grotere winst behaald kan worden en dat u in deze fase uw zelflerende ambities moet versterken. Ervan uitgaande dat in het voortraject 80% van de probleemgevallen al opgelost wordt, zou u hier de lat hoger moeten leggen naar bijvoorbeeld 90%! Hier zou de organisatie zich nog meer in de situatie van de bezwaarmakende burger moeten verplaatsen!

Als u zo nodig een meeluisterend oor in de Commissie wilt hebben, zodat u dit mee kunt laten spelen om de organisatie ook in een later stadium extra handvaten voor kwaliteitsverbetering te geven, hebben wij daar geen moeite mee. Echter deze persoon dient EXTRA te zijn en bezit GEEN STEMRECHT!!

Tot slot nog een 2-tal ‘losse’ opmerkingen.

1. In de financiële paragraaf dicht u de centrale juridische afdeling een grotere rol toe. Hierbij houdt de fractie van Stadspartij PLOP haar hart vast. Afgaande op de manier waarop het juridische beleid van de gemeente Assen de laatste jaren uitgebreid voor het voetlicht is gekomen, lijkt het ons geen sinecure deze afdeling eens goed tegen het licht te houden.

2. U geeft aan de (huidige) commissie te hebben geconsulteerd en geïnformeerd. Aan de reacties van hun kant leiden wij af dat informatie een grotere rol heeft gespeeld dan consultatie.

Resumerend: Ook dit enigszins aangepast voorstel kan de fractie van Stadspartij PLOP niet overtuigen van het nut en de noodzaak deze (door ons zeer gewaardeerde!) ‘Commissie’ te herinrichten. Een onafhankelijke Commissie voor het behandelen van bezwaren is een groot goed en die willen wij graag behouden in haar huidige hoedanigheid!

Kees Boonzaaijer

Ook een  voor Assen?