Relatie College en Bewoners Overleg Centrum

Relatie College en Bewoners Overleg Centrum (BOC)

Assen, 19 november 2012,

Geacht College,

Stadspartij PLOP spreekt haar waardering uit voor de metamorfose die het Kerkplein heeft ondergaan en met name de indrukwekkende verlichting in de vorm van een kunstwerk die het plein nu siert. Een aanwinst voor de stad en voor ons een nieuwe mijlpaal in de rijke historie van Assen. Proficiat!

Echter College, ons bereiken signalen dat de relatie tussen uw College en het BOC danig is verstoord en dat dit ertoe heeft geleid dat enkele bestuursleden hun functie hebben neergelegd.

N.a.v. deze ongewenste situatie heeft de fractie van Stadspartij PLOP enkele vragen :

1.            Is het juist dat er al geruime tijd geen overleg meer heeft plaatsgevonden tussen uw College en het BOC?

2.            Zo ja, kan het College aangeven wat de oorzaak of aanleiding is dat er geen overleg meer plaatsvindt?

3.            Is het College op de hoogte van het feit dat enkele bestuursleden uit onvrede met de gang van zaken hun functies hebben neergelegd?

4.            De vraag die hier uit voortvloeit: is er nog sprake van een functionerend BOC?

5.            Vindt U, net als Stadspartij PLOP, dat een goede communicatie met de burger van wezenlijk belang is voor de stadsontwikkeling?

6.            Op welke wijze en hoe denkt U de verstoorde relatie met het BOC weer te normaliseren?

In afwachting op uw antwoord.

Hoogachtend,

Namens de fractie van Stadspartij Plop,

N. Solisa, plaatsvervangend raadslid.

Ook een  voor Assen?