Stimulering lokale economie

 

altAan het College van B&W van de gemeente Assen.

Betreft: Stimulering lokale economie, oftewel een beetje positieve discriminatie kan geen kwaad!


Geacht College,

Een aantal weken geleden werd ik onaangenaam verrast door een persbericht van de gemeente Assen.
Het betrof hier de mededeling dat de aanbesteding van het (prestige) project ‘de Blauwe As 2e fase’ zijn beslag had gekregen.
Tot mijn grote verbazing en diepe droefenis bleek een bedrijf met als hoofdvestigingsplaatsen Schiedam en Harlingen te zijn uitverkoren.
Mijn eerste reactie was: Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Zijn er is Assen en naaste omgeving geen geschikte kandidaten te vinden?
Daarna kwam het besef dat de gemeente Assen en de locale cq regionale bedrijven waarschijnlijk weer de dupe zijn geworden van de van bovenaf opgelegde Europese aanbestedingsregels!
Tot zover is er misschien sprake van overmacht.


Echter als ik verderop in het artikel lees dat er bij de uitvoering van dit project getracht zal worden om in samenwerking met ‘Werkplein Baanzicht’ een 4 tal werk-leerbanen te creëren, ‘zakt mij mijn pantalon spontaan af tot op mijn enkels’.
Tijdens de vele bijeenkomsten, waarbij dit voor PLOP overbodige project ter sprake is gekomen, is ons steeds voorgehouden dat de uitvoering ervan door moest gaan, al was het alleen maar om de werkgelegenheid in Assen te stimuleren. Nu kunt u ons toch niet met ’droge ogen’ vertellen dat dit het resultaat is van deze miljoeneninvestering!
College, wat heeft u verkeerd gedaan of nagelaten bij het vaststellen van het program van eisen?
Het lijkt ons wenselijk eens bij een (bijna) buurgemeente te rade te gaan. Assen is namelijk niet de enige Drentse plaats die last heeft van grootheidswaan. Ook de gemeente Emmen is bezig luchtkastelen te bouwen, echter heeft bij de aanbesteding ervan wel bedongen dat de gegadigden, in het kader van de stimulering van lokale/regionale werkgelegenheid, de werknemers grotendeels uit de regio zullen moeten betrekken.

College graag een antwoord op de volgende vragen:

1.    Is mijn conclusie juist dat de Europese aanbestedingsregels ten grondslag hebben gelegen aan deze gunning?
2.    Bent U het met mij eens dat hier sprake is van een zeer mager resultaat in het kader van de stimulering van de lokale/regionale werkgelegenheid?
3.    Zo ja, bent u alsnog bereid u in te zetten om een grotere inbreng van lokale arbeidskrachten te bewerkstelligen?
4.    Zo Nee, waarom niet?
5.    Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken?
6.    Hoe denkt u bij toekomstige aanbestedingen uw woord wel gestand te doen en ervoor te zorgen dat er sprake zal zijn van een grote lokale/regionale personele inbreng bij de vele deelprojecten die de verwezenlijking van de ‘FlorijnAs’ met zich meebrengt?

Tot slot nog een 2e punt van aandacht.
Het is de PLOP fractie opgevallen dat de gemeente Assen zich bij de verkoop van haar zogenaamde ‘niet-strategische onroerend goed’ bedient van makelaars van buiten de gemeente. Dit bevreemdt ons ten zeerste.
College, u wilt ons toch niet wijsmaken dat de ongeveer 20 makelaardijen die onze gemeente rijk is niet capabel genoeg zijn om deze taak naar behoren uit te voeren?
Gaarne zouden wij(en naar wij aannemen de Asser makelaars) hierover een verklaring van u ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Kees Boonzaaijer,
namens de fractie van Stadspartij PLOP.

Assen, 5 november 2011

Ook een  voor Assen?