plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

College van B&W

Postbus 30018

9400 RA Assen

 

Betreft: Koopkracht lage inkomens.

 

Assen, 04 april 2011.

 

Geachte College,

 

Op zaterdag 19 maart kopte het Dagblad van het Noorden : Inflatie treft lage inkomens.

In het artikel werd de Nibud aangehaald die de noodklok luidt over de oplopende prijzen voor

voedsel, gas, water en elektra waardoor steeds meer mensen met een laag inkomen in de problemen raken. De Tweede kamerfracties van PVDA en SP pleiten voor maatregelen om de lagere inkomens te ontzien.

 

We hebben de volgende vragen:

 

1. Wat is het aantal lage inkomens in Assen?

2. Kunt u dit aantal differentiëren naar type huishoudens (paren, een ouder gezinnen, een-

persoonshuishoudens)

3.We zijn ook benieuwd hoeveel jongeren er in de lagere inkomensgroep vallen en verder

verzoeken we u ook om ons inzicht te geven in het aandeel van allochtonen en de verhou-

ding mannen en vrouwen in de categorie lage inkomens.

4. Is er nu al een toename merkbaar van cliënten in de afname van de diensten van de GKB in

vergelijking met 2010? Zo ja, in welke categorie (zie boven) vallen ze onder?

5. Is er voor u voldoende reden tot verontrusting om genoemde kwestie binnen het VNG aan

de orde te stellen vanuit de wetenschap om via het VNG te pleiten voor maatregelen om de

lagere inkomens te ontzien?

6. We zijn ook benieuwd of in het kader van vroegsignalering u maatregelen heeft getroffen.

Zo ja, kunt u de maatregelen aangeven en welke partners hierin zijn/worden betrokken?

 

Namens de Plopfractie,

 

N.Solisa, eerste opvolger.