plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Aan het College van B&W van de gemeente Assen.

T.a.v. wethouder M. Hoogeveen

Betreft: Functioneren Plateau Openbaar Onderwijs Assen

 

Geachte Wethouder,

Ik richt mij opnieuw tot u n.a.v. de verwikkelingen op de o.b.s. De Vuurvogel.

Het gaat over de rol van het ‘Plateau Openbaar Onderwijs Assen’ en in het bijzonder over het functioneren van de directeur.

Eerst een resumé van de ontwikkelingen tot nu toe.

Te beginnen met de aanstelling van een nieuwe directrice op de school en in het kielzog hiervan het op non-actief stellen van een leerkracht die ruim 30 jaar aan de school verbonden is.

Daarnaast vond de nieuw aangestelde directrice het nodig een aantal projecten, waarbij ouders nauw betrokken waren, zonder duidelijke opgaaf van redenen stop te zetten. Dit nota bene op een Jenaplan School, waar ouderparticipatie hoog in het vaandel behoort te staan! Deze ingreep heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gehele Ouderraad is opgestapt.

Het eigengereide gedrag van de directrice had bekend geacht mogen zijn, als vóór haar aanstelling navraag gedaan zou zijn bij scholen waar zij zich eerder op een soortgelijke wijze heeft gemanifesteerd.

Daarnaast had veel ellende kunnen worden voorkomen als de directeur van het Plateau zich als ‘boven de partijen staande toezichthouder’ had opgesteld, maar dit is niet gebeurd. Hij heeft duidelijk partij gekozen en zijn onvoorwaardelijke steun gegeven aan de directrice van De Vuurvogel.

En hier is volgens PLOP sprake van laakbaar gedrag. Dit uit zich dan ook in het vervolg van het verhaal, waaruit blijkt dat de schorsing van de leerkracht op basis van niet-valide gronden tot stand is gekomen.

Tot 3 keer toe is het Plateau in de persoon van zijn directeur teruggefloten.

Zowel de ‘Voorzieningenrechter’ als de ’Bezwarencommissie Rechtspositionele Aangelegenheden van de gemeente Assen’ hebben het besluit verworpen. Tot slot kwam de uitspraak van de ingeschakelde mediator. Deze gaf in haar eindverslag aan geen belemmeringen te zien voor een terugkeer van de geschorste leerkracht aan de o.b.s. De Vuurvogel.

Nu alle mogelijkheden tot frustratie van het proces ‘opgebruikt’ zijn wordt er met ‘frisse tegenzin’ actie ondernomen die tot de terugkeer van de geschorste leerkracht zal moeten leiden.

Dat dit nog de nodige problemen zal opleveren behoeft geen betoog, want er is tot nu toe alleen maar actie ondernomen om een terugkeer onmogelijk te maken.

Uitvloeisel hiervan is dat er een aantal ‘collega’ leerkrachten aangegeven heeft niet samen te willen werken met de op non-actief gestelde leerkracht en overgeplaatst dienen te worden.

Dus deze (drama) soap is nog lang niet ten einde, maar de conclusie dat hier alleen maar sprake is van verliezers, kan wel alvast getrokken worden.

Dit is dan ook de reden dat ik terugkom op ons eerste (mondelinge) onderhoud van 10 januari jl. Tijdens dit gesprek gaf u aan als ‘Wethouder van Onderwijs’ alleen maar in te kunnen grijpen als het onderwijs in geding zou zijn en ik denk wel te kunnen stellen dat uit bovenstaand relaas blijkt dat dit wel degelijk het geval is.

Ik roep u dan ook op orde op zaken te stellen bij het Plateau Openbaar Onderwijs Assen en hierbij het functioneren van de directeur en dat van het bestuur eens goed tegen het licht te houden.

Resten mij de volgende vragen.

1.                  Bent u het met de PLOP fractie eens dat, doordat het Plateau niet voldoende afstand heeft genomen, dit ten koste is gegaan van de objectiviteit en een verdere escalatie van de situatie in de hand heeft gewerkt. M.a.w. dat de schade beperkt gehouden had kunnen worden als de opstelling van het ‘Plateau Openbaar Onderwijs Assen’ en dan met name van de directeur minder vooringenomen was geweest?

2.                  Zo neen! Waarom niet?

3.                  Zo ja! Wat gaat u er aan doen om te voorkomen dat dit soort ongewenste situaties zich in de toekomst weer voor zullen doen?

4.                  Hoe ziet u uw rol in het herstellen van het vertrouwen tussen de partijen en in het verlengde hiervan het onderwijs weer terug te brengen op het niveau dat zij verdient en behoort te hebben?

Wethouder wij houden ons hart vast als een verdere ontvlechting van het Plateau zijn beslag gaat krijgen. Wij raden u dan ook aan er eerst eens flink de bezem door te halen, voordat een volgende stap gezet gaat worden.

Uw beantwoording en acties afwachtende verblijf ik,

Kees Boonzaaijer

Namens de fractie van Stadspartij PLOP

i.a.a. de Media