Het glasvezelnet in Asser bodem.

   Kees Boonzaaijer_thumb                                                                                  Assen 25 januari 2011,

Aan:                Het College van B&W van de gemeente Assen

Betreft:           Het glasvezelnet in Asser bodem.


Geacht College,

 N.a.v. een 2-tal artikelen in het Dagblad van het Noorden wend ik mij tot u.

De artikelen betroffen het zorgwekkende vooruitzicht dat het toenemende dataverkeer en het gebrek aan capaciteit in de provincie Drenthe voor grote problemen zal gaan zorgen in de nabije toekomst. Er zijn zelfs al voorbeelden van bedrijven die afgezien hebben van vestiging in de provincie Drenthe, omdat zij deze problemen voorzagen.

Nu is Assen een stad die zich gaarne profileert als stad met grote ambities. (vb. FlorijnAs en Sensor City!) en wij zijn dan ook erg benieuwd naar de Asser situatie.

Uit informatie en ervaringen uit het verleden leeft bij PLOP de gedachte dat Assen al in een zeer vroeg stadium heeft ingezet op het gebruik van de glasvezelkabel en dat de Asser bodem hiermee bezaaid ligt. Echter voor zover wij weten wordt hier niet optimaal gebruik van gemaakt met als gevolg dat het netwerk ligt ‘weg te rotten’ in de grond.

College van u zouden wij graag opheldering krijgen en dat kan middels beantwoording van de navolgende vragen gebeuren.

  1. Is het waar dat de Asser bodem een uitgebreid glasvezelnet herbergt?
  2.  Klopt het dat dit net niet optimaal gebruikt wordt? Zo ja wat is hiervan de reden?
  3.  Kunt u aangeven in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van de aanwezige glasvezelkabel. Dus hoeveel aansluitpunten van het hoofdnet er zijn en waar deze liggen. Graag zouden wij dit antwoord ook in kaart gebracht zien.
  4.  Losstaand van bovenstaande vragen wil de PLOP fractie van u weten of de gemeente doordrongen is van het nut en de noodzaak van faciliteiten voor snel en uitgebreid dataverkeer en of u bereid bent u zich hiervoor met volle overgave in te zetten?
  5. Ten slotte. Als U daadwerkelijk overgaat tot een verdere en betere benutting van het ‘Asser Net’ kunt u ons dan inzicht verschaffen in de te verwachten kosten?

 

 Wij wachten uw antwoorden in spanning af.


Kees Boonzaaijer,

Namens de fractie van Stadspartij PLOP


I.a.a. de Media

Ook een  voor Assen?