Verslag raadsvergadering 16-12-2010

Bij de behandeling van de ‘Jaarstukken Regio Groningen-Assen 2010’ in het Opiniërend Blok gaf Joan, namens de PLOP-fractie, aan content te zijn met het feit dat Assen er tot nu toe goed is uitgesprongen. Oftewel we hebben meer geld uit het samenwerkingverband gehaald dan dat we er ingestoken hebben.
Echter hoe ziet de toekomst eruit? Volgens wethouder Kuin zijn er op korte termijn nog geen erge dingen te verwachten. Er is de laatste jaren minder uitgegeven dan dat er binnengekomen is van de verschillende instanties, dus er zal zelfs sprake zijn van een lagere bijdrage voor het komende jaar. Maar wij dienen wel heel scherp te blijven en waar mogelijk pro actief te handelen.
Het volgende agendapunt was ‘Voorbereidingskredieten en werkprogramma FlorijnAs voor het jaar 2010’.
PLOP is niet over alle onderdelen van de FlorijnAs even enthousiast.
Ruud gaf aan wel erg verrast te zijn over de mededeling dat er dit jaar sprake was van een ‘onderschreiding’ van de uitgaven. Wij hopen dat het inzetten van ‘eigen mensen’ ook in de toekomst zijn vruchten zal afwerpen.
Wij zijn wel erg tevreden over de prioriteit die de ontwikkeling van het gebied rond de Havenkade krijgt. PLOP is er al jaren van overtuigd dat dit gebied uitermate geschikt is voor het ontwikkelen van een 2e culturele pleisterplaats om jongerencultuur en amateurkunst een plek te geven.
Met de monumentale graansilo als grote blikvanger en een gedeeltelijk overdekt plein ervoor, kunnen hier het gehele jaar door activiteiten plaatsvinden.
Om het een en ander financieel mogelijk te maken zullen de prestige objecten Assen Zuid, met als fata morgana een 2e Station op korte afstand van het hoofdstation en het weer bevaarbaar maken van het Kanaal pas op de plaats moeten maken.
Ruud riep het College op een soort van prijsvraag uit te schrijven om tot creatieve ideeën voor de invulling van het Havenkwartier te komen. Wethouder Matthijsse, die als gewoonlijk weer warrig en niet erg overtuigend acteerde, vond het ‘een interessant idee’ maar niet meer dan dat. Pas na stevig aandringen zei hij toe ons idee mee te willen nemen in de verdere uitwerking.
Na de pauze was het Besluitvormend Blok aan de beurt.
Te beginnen met de ‘Meedoenpremies 2011 t/m 2014’. Zoals al in de vorige vergadering gemeld was PLOP op enkele kanttekeningen na akkoord met de omzetting van de premies in natura.  Het College heeft ons voldoende duidelijkheid verschaft. Alleen de, als middel tegen alle kwalen, opgevoerde ‘Stadspas’ verdiende nog enige uitleg en die hebben we ook gekregen. Met de toezegging van de wethouder dat de mogelijkheid tot aanpassingen blijft bestaan, als er via de geplande evaluaties onverhoopt signalen komen die hiertoe nopen, hebben wij ingestemd met het voorstel.
Bij het volgende agendapunt ‘Herontwikkeling Mercuriuscentrum’ bleef Egbert pleiten voor het behoud van de overkapping! PLOP kan zich goed vinden in de herontwikkeling van het winkelcentrum, echter wel met een dak erop. Hij onderbouwde ons standpunt met de uitkomsten van een recent afgerond onderzoek, waaruit blijkt dat het (overdekte) winkelcentrum op zaterdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur met 3500 bezoekers veruit de grootste publiekstrekker van het Asser centrum is.
Hij riep de gemeente nogmaals op er bij ING Vastgoed op aan te dringen te luisteren naar de inwoners van Assen en dat het de ING, recentelijk in stand gehouden is met miljarden euro’s overheidsgeld, zou sieren!
Omdat wethouder Kuin aangaf dat de gemeente in deze geen invloed kan uitoefenen op het beleid van de ING en er wat hem betreft niet verder op aangedrongen wordt de overkapping te handhaven bleef de PLOP fractie niets anders als tegen het voorstel te stemmen.
Agendapunt 11 ‘Meewerken aan het instellen Ondernemersfonds Assen’.


Omdat dit onderwerp de vorige vergadering ook al uitgebreid is besproken kunnen wij hier kort over zijn. Kees heeft nogmaals aangegeven dat PLOP op basis van de aangeleverde onderzoeksresultaten niet kan instemmen met de instelling van het ‘Ondernemersfonds’.
Wij zijn steeds een warm pleitbezorger geweest voor een goede samenwerking van de ondernemers in Assen, maar dit moet wel gesteund worden door een ruime meerderheid. En deze meerderheid is niet gebleken uit het aangeleverde ‘bewijsmateriaal’.
Maar wij hadden de koppen al geteld tijdens de vorige vergadering. De coalitiepartijen liepen als gewoonlijk weer braaf achter het College aan dus de officiële invoering was slechts een formaliteit. Het enige wat ons restte was de wethouder te feliciteren met het door hem zo vurig gewenste resultaat. Daarnaast sprak Kees de hoop uit dat de Gemeente, als een van de ‘dikste betalers’ aan het fonds, optimaal gebruik gaat maken van de mogelijkheden om gelden uit het fonds te gebruiken voor het invoeren van het door ons zo gewenste ‘Evenementenbureau’ in de binnenstad. Het antwoord hierop van wethouder Matthijsse( sinds kort ook bekend al de man van 1,5 miljard!) was bevestigend.
NB. Wij hebben, afgaande op geluiden uit ondernemerskringen, wel de verwachting uitgesproken dat de gemeente een enorme stapel bezwaarschriften tegen de extra OZB verhoging tegemoet kan zien.  
Over de ‘Uitwerking financiële ontvlechting Plateau’ hadden wij niets te melden, omdat dit een al lang lopend proces is dat stapsgewijs doorgevoerd wordt.
De agendapunten 13 t/m 17 hebben allen te maken het vaststellen van verhogingen die de gemeente haar inwoners oplegt om de financiële gevolgen van haar eigen ‘losbandige’ beleid te repareren.
Ik noem hier de verhoging van de OZB, verhoging van de legestarieven, verordening rioolheffing, vaststellen afvalstoffenheffing en het aanpassen van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en verhoging van de kosten van de naheffingsaanslag.
PLOP is niet akkoord gegaan met deze, in haar ogen, niet te rechtvaardigen verhogingen.
Wij vinden dat de Gemeente een verkeert signaal afgeeft door zelf, in deze onzekere tijden,  geldverslindende prestige objecten uit te voeren en te gelijkertijd haar inwoners opzadelt met extreme lastenverzwaringen.
NB. In vrijwel alle gevallen wordt het maximaal te innen tarief ingevoerd!
Hilarisch hoogtepunt van de avond waren de resultaten van het door Egbert uitgevoerde ‘wegingonderzoek’ op het milieupark.
Om de betrouwbaarheid van de weegapparatuur te testen heeft hij 3 rondjes milieupark gedaan. Zonder iets te storten gaf de weegschaal na het 1e rondje een gewichtsverschil van 15 kilo- , het 2e rondje van 20 kilo- en het 3e rondje van 15 kilo aan!
Aan dit soort (afval) resultaten kan zelfs Sonja Bakker een hele dikke punt zuigen.(50 kilo in 9 minuten!)
Bovenstaande uitkomsten rechtvaardigen wel de vraag of de Gemeente er niet beter aan doet eerst haar zaken goed op orde te hebben, voordat zij haar inwoners voor betaling  per kilo laat opdraaien!
Om 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst alle aanwezigen goede feestdagen en spreekt de hoop uit iedereen weer in goede gezondheid te kunnen verwelkomen op 13 januari 2011. (Alaaaf!!!)

 

Ook een  voor Assen?