Verslag raadsvergadering 02-12-2010

Voorafgaand aan de opiniërende bespreking heeft de Raad eerst een informatieve bijeenkomst gehad over het plan voor de herontwikkeling van het Mercuriuscentrum.
Zoals al eerder via de media naar buiten gebracht is PLOP blij dat dit winkelcentrum eindelijk aangepakt gaat worden. Echter zijn er een aantal onderdelen, waarin wij ons niet kunnen vinden.
Te beginnen met het verwijderen van de overkapping. Mede n.a.v. protesten van een 6-tal ondernemers heeft Egbert er nogmaals bij zowel het College als projectontwikkelaar ING op aangedrongen hiervoor een oplossing (middels verhoging) te vinden, zodat de toekomstige winkelstraat aantrekkelijk zal blijven onder alle weersomstandigheden.
Een 2e voorstel was, de vrijkomende woonruimte boven de winkels te gebruiken voor jongerenhuisvesting of starters i.p.v. (alleen) zorgwoningen, zoals nu de planning is.
Tot slot waarschuwde hij er voor de huurprijzen niet te veel te laten stijgen, want anders voorziet hij grote problemen voor de ´kleinere ondernemers´.  
Volgende raadsvergadering zal er een besluitgenomen worden over het beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten voor de ruimtelijke herontwikkeling.
Het 2e  agenda punt was ´meewerken aan instellen van een ´Ondernemersfonds´ in Assen´.
Ook hierover heeft PLOP zich in de voorafgaande periode al luid en duidelijk uitgelaten in de Media.
Wij zijn voorstander van invoering van dit fonds in de Binnenstad(waar het oorspronkelijk ook voor bedoeld is!), maar omdat het leek dat er veel weerstand tegen het plan bestond op de omliggende bedrijventerreinen hebben wij erop aangedrongen het draagvlakonderzoek zorgvuldig uit te voeren. En dat is niet gebeurd! Slechte cijfermatige onderbouwing en veel aannames geven een onnauwkeurig beeld en wijzen op een geringe steun onder de Asser ondernemers. Omdat dit waarschijnlijk in het voortraject al duidelijk werd, heeft de onderzoekscommissie in samenspraak met de wethouder de spelregels aangepast. Er is alleen gekeken naar het draagkracht en niet naar draagvlak. (in de opdracht van het College zouden beiden meegewogen worden!)
Nu is het zo gegaan dat de grootste OZB betalers de meeste inbreng hebben gehad en de rest van de ondernemers zich hierin moet schikken. (Dus een laag democratisch gehalte!)
Kees was dan ook erg teleurgesteld in de houding van zowel de coalitiepartijen als de CDA fractie, die hun taak als controlerend orgaan verzaakt hebben en daarmee het (toch al niet zo grote) vertrouwen in de politiek verdere schade toegebracht hebben.
Ook hierover zal over 2 weken een besluit genomen worden, maar afgaande op de kritiekloze opstelling van de coalitiepartijen en het CDA is dit slechts een formaliteit!
In de andere zaal stonden ook een 2-tal punten op de agenda.
Het 1e punt betrof ´de uitwerking van financiële ontvlechting Plateau´. Dit proces loopt al een tijdje en alles gaat redelijk volgens planning, vandaar dat wij hier geen opmerkingen over gemaakt hebben.
Het 2e punt ging over de ´nota grondbeleid gemeente Assen´.  
Deze ´handleiding´ moet periodiek herzien- en aangepast worden. Zo ook nu! Alles wat met grondbeleid te maken heeft wordt hierin nauwkeurig omschreven. Het enige ´echt nieuwe´ is aantekening over de verdere professionalisering die de gemeente wil doorvoeren. Hiervoor zijn een 12-tal zaken benoemd waaraan in de toekomst prioriteit zal worden gegeven.
Tenslotte moest er nog een besluit genomen worden over het beschikbaar stellen van een ´aanvullend voorbereidingskrediet voor het 3e cluster Kloosterveen´ en ´de doelgroepenverordening sociale huur en koop´.
PLOP heeft met beide voorstellen ingestemd, omdat zij zich kon vinden in de onderbouwing van het College.

Ook een  voor Assen?