Motie JWF-kazerne

De gemeenteraad van Assen in vergadering bijeen op donderdag 2 december 2010 wendt zich tot het College van Burgemeester en Wethouders met het volgende :

Overwegende dat

Er veel waardering is voor de Commissaris van de Koningin in Drenthe en de Burgemeester van Assen voor de reeds ondernomen acties ten aanzien van de JWF-kazerne. Geen inspanning teveel kan zijn om deze kazerne voor Assen te behouden;

een mogelijke sluiting van de JWF-kazerne grote gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Assen. Niet alleen militair personeel zal als gevolg van de voorgestelde bezuinigingen ontslag worden aangezegd maar ook het burgerpersoneel werkzaam op de kazerne zal zijn/haar baan verliezen

draagt het College op :

de grote zorgen die de gemeenteraad van Assen heeft over de gevolgen van  een mogelijke sluiting van de JWF-kazerne kenbaar te maken aan de Minister van Defensie en zij sluiting van de kazerne onaanvaardbaar vindt en onze overwegingen  meeneemt in de gesprekken die Uw College voert met het Ministerie van Defensie.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van :

CDA                                                                          Christen Unie

D66                                                                           Groen Links

PvdA                                                                         PLOP

SP                                                                             VVD

Ook een  voor Assen?