Wederom brief aan het college met vragen over Jumper

 

 

Assen 26 november 2010

Aan het College van B&W van de gemeente Assen

T.a.v. dhr. Matthijsse,

 

Geachte heer Matthijsse,

Naar aanleiding van uitlatingen, gedaan in een artikel in het Dagblad van het Noorden (d.d. 26-11-2010), door de eigenaar van de dierensuper ‘Jumper’ en zijn raadsman wenden wij ons nogmaals tot u.

De eigenaar speelt de vermoorde onschuld en het gemak waarmee hij gemeentelijke beleidsregels naar eigen inzicht toepast verbaast ons dan ook ten zeerste.

Omdat onderstaande uitlatingen niet stroken met door u en uw voorganger in het verleden gedane uitspraken, worden er ons inziens een aantal feitelijke onwaarheden verkondigd, waarvan wij denken dat u, als verantwoordelijk wethouder, degene bent die deze kan en moet weerleggen.

Wij citeren:

  1. De bouwtekening waarvoor de gemeente vergunning verleende laat een zaak zien van 1000 vierkante meter, voor de helft met Jumper en de andere helft met foerage. Mijn plan diende ik in met folders en foto’s van andere Jumpers. 
    De gemeente wist exact wat er zou komen en heeft dit goedgekeurd!
  2. Na de opening en de protesten van Chico kwam de gemeente met percentages!
  3.  Sluyter roept in herinnering dat de gemeente in 2008 de regels verruimde voor detailhandel. Toen werden dierbenodigdheden en foerage toegestaan!
  4.  Tegen de aangekondigde dwangsom wordt bezwaar gemaakt. Sluyter: “Formeel hebben wij gelijk, maar we zetten in op minnelijk overleg. We zijn bereid om mee te denken. Samen met de gemeente komen we er wel uit.
  5. Deze Jumper gaat niet weg, blijft bestaan en alle andere dierenzaken ook.
     

 

Bovenstaande uitlatingen roepen de volgende vragen op bij de PLOP- fractie.

Ad 1.  Was hier sprake van het verlenen van een bouwvergunning of een vergunning tot het opstarten van een dierensuper in de huidige vorm?

Ad 2.  In aanloop naar de opening van ‘De Jumper’ hebben wij u en uw voorganger, zowel mondeling als schriftelijk, meermaals gewezen op de voornemens van betreffende ondernemer. Onze conclusie uit het bovenstaande citaat is dan ook dat u de ondernemer niet op de hoogte heeft gesteld van de geldende PDV regels, want anders is het niet te verklaren dat hij dit soort uitspraken doet.

Ad 3.  Juist om te voorkomen dat zich een 2e Hippo debacle zou voordoen zijn de regels voor detailhandel van dierenbenodigdheden in de perifere zone aangescherpt.

De reacties te lezen heeft u in uw gesprekken met de heren Udding en Sluyter niet uitgelegd wat deze aanpassingen precies behelsden. Of is hier gewoon sprake van selectief toepassen van de vernieuwde PDV regels door de eigenaar en zijn raadsman?

Ad 4.  De woorden van dhr. Sluyter geven in onze ogen wel een vreemd beeld van de verhoudingen in de gesprekken tussen beide partijen. Deze komt in ieder geval niet overeen met de, in de update voor raadsleden, geschetste situatie. De gemeente is de beleidmakende en handhavende partij, maar uit het citaat lijkt het er niet op dat zij de regie voert. Wie houdt wie nu voor de gek?

Ad  5.  De stelligheid waarmee dhr. Udding hier zijn gelijk haalt is wat ons betreft rijkelijk voorbarig. Of heeft u de eigenaar van ‘De Jumper’ d.m.v. beloftes deze zonnige toekomst in het vooruitzicht gesteld?

 

NB. Wij sturen deze brief gaat niet naar de media. Hiermee geven wij u een faire kans de uitlatingen van dhr. Udding en zijn raadsman zelf te weerleggen!

Kees Boonzaaijer ,

Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?