Verslag raadsvergadering 18-11-2010.

Er stonden een 3-tal bespreekstukken op de agenda.

Te beginnen met het Opiniërend Blok.

De Raad werd gevraagd een oordeel te geven over het vervolg van het ‘MEEDOENPREMIES’ beleid.

Niet alleen de vraag of het beleid voortgezet moest worden, maar ook de manier waarop was van belang.

 

Zoals Kees al had aangegeven bij de evaluatie van de ‘meedoenpremies’ tijdens de raadsvergadering van 20 oktober jl. is PLOP een groot voorstander van voortzetting van de regeling. Zoals besloten bij een eerdere evaluatie(2009) wordt er zoveel mogelijk ingezet op meedoen in de vorm van NATURA! Dit had toen onze steun en kan nog steeds op onze instemming rekenen. Wij hebben wel aangegeven graag van het College te willen horen welke regeling zich wel en welke zich niet voor uitbetaling in NATURA leent. Dit aangaande heeft de wethouder ons beloofd binnen 2 weken met een lijst met voorstellen te komen.

Ons grootste bezwaar bij de evaluatie van 4 weken geleden was het oneigenlijke gebruik van de regeling. (o.a. Collectieve aanvragen die verzorgingstehuizen deden voor hun bewoners en waarvan de meesten het geld zagen als een leuke aanvulling op hun inkomen, terwijl een aantal niet eens wist waaraan ze dit plotselinge extraatje te danken hadden.)

Wij denken dat dit door aanpassingen van een aantal regels teruggebracht gaat worden.

De bezwaren van zowel de ‘Cliëntenraad’ als de ‘WMO raad’ zijn deels verdedigbaar, maar voor PLOP niet leidend. Wij hebben dan ook aangegeven het College het voordeel van de twijfel te willen geven om ons er van te overtuigen dat de omzetting naar premies in NATURA werkt.

Wel heeft PLOP gevraagd dat bij het niet naar behoren functioneren van de aanpassingen er snel door het College zal worden ingegrepen. Hierop zegde de wethouder toe dat het beleid jaarlijks geëvalueerd zal worden, om er zodoende voor te zorgen dat er, indien nodig, gelijk tegenmaatregelen genomen kunnen worden.

Als laatste gaf Kees aan dat invoeren van de zgn. FORMULIERENBRIGADE’ (verzamelde instanties die helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren voor de verschillende regelingen!) al lang had moeten gebeuren, omdat de toezegging hiertoe een jaar geleden al is gedaan. De wethouder gaf aan dat er vanaf 1 januari 2011 een beroep op hen gedaan kan worden.

Na de pauze begon het Besluitvormend Blok . Hierin werden een 2-tal agendapunten besproken. Te beginnen met de regeling ‘Openbaar vervoer rond de binnenstad tijdens en na de werkzaamheden aan de Zuidersingel en de Oostersingel’.

PLOP begon met het uitspreken van haar afkeuring dat de gemeente bij het invullen van haar plannen geen vertegenwoordigers van het MKB in de binnenstad en het Openbaar Vervoersbureau heeft betrokken. Hierdoor is voorbij gegaan aan de inbreng van vooral veel praktische overwegingen

Egbert die als woordvoerder optrad gaf verder aan dat PLOP grote problemen voorziet bij de omlegging van het Openbaar vervoer via Het Kanaal. De problemen op vrijdagavond en zaterdag zijn nu al haast niet meer te overzien en dit wordt alleen maar erger met de voorgestelde wegomlegging. Vandaar ook zijn voorstel om in deze tijd van bezuinigingen bij defensie een poging te wagen om voor ‘een prikkie’ een boot (voor boven of onder water!) op de kop te tikken en deze in te zetten als AQUABUS.

Ook het verdwijnen van de bushalte bij de HEMA, waar veruit de meeste bezoekers gebruik van maken, ziet PLOP als een groot bezwaar. Hierop antwoordde de wethouder dat dit alleen maar tijdelijk zal zijn.

Het feit blijft dat ook na de aanpassingen van de singels het doorgaande openbaar vervoer niet meer plaats zal vinden via de Ooster- en Zuidersingel en dit vinden wij een groot gemis.

En het verhaal van de wethouder dat bezoekers van buitenaf, na overgestapt te zijn op de (veel kleinere) servicebus, alsnog de binnenstad zullen aandoen zien wij als niet-realistisch.

Uit bovenstaand relaas mag geconcludeerd worden dat PLOP niet akkoord is gegaan met dit voorstel.

Als laatste agendapunt stond ‘De Najaarsnota 2010’ op de agenda. In deze nota wordt een opsomming gegeven van de begrotingsresultaten tot nu toe. Een uitgebreid verslag van onze visie hierop is te lezen in de aparte bijdrage.

Ook een  voor Assen?