Sluiting JWF-kazerne

Aan   : College van Burgemeester en wethouders gemeente Assen

d.t.v. : raadsgriffier dhr. Th. Vlieger

Noordersingel 33

Assen

Assen, 21 november 2010

Onderwerp : mogelijke sluiting Johan Willem Friso-kazerne

Geacht College,

Een economische ramp dreigt zich te gaan voltrekken boven en over Assen indien naast het verdwijnen van het Centraal Bureau Rijvaardigheid en de Belastingdienst, nu ook de Johan Willem Frisokazerne haar poorten misschien definitief zal moeten sluiten.

De militaire belangenvereniging AFMP heeft hierover aan de bel getrokken door dit “gerucht” wereldkundig te maken bij monde van haar voorzitter , de heer van de Burg.

Wij denken dat naast het verdwijnen van de 1500 militairen uit Assen, waarvan een groot gedeelte aan kader woonachtig is in Assen, ook vele toeleveringsbedrijven de gevolgen van sluiting van de JWF-kazerne zullen voelen.

Militairen zullen overgeplaatst worden en mogelijk moeten verhuizen uit Assen vanwege de verplichting om binnen de agglomeratie van de nieuwe standplaats te moeten wonen.

Bron :  ARAR ( het Algemeen Rijksambtenaren Reglement) artikel 55 punt 1. en 2.

Naast het vertrek van vele militairen uit Assen, zal het hoogstwaarschijnlijk ook consequenties hebben voor de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, de schietbaan Witten en het militair oefenterrein de Haar, nabij het TT-circuit.

Mocht de KMKJWF-kapel kapel worden opgeheven vanwege de bezuinigingsdrift  van de huidige minister van Defensie, dan betekent dit niet alleen voor Assen, maar voor heel Drenthe een groot verlies op cultureel gebied.  Weg het jaarlijkse Speculaasconcert, weg de muzikale bijdrage van de kapel op Koninginnedag en andere muzikale uitvoeringen door deze in binnen- en buitenland vanwege haar muzikale kwaliteiten hooggewaardeerde militaire kapel.

Wij vragen U om in samenwerking met Provincie Drenthe en andere gemeenten een gezamenlijk signaal af te geven richting Den Haag dat sluiting van de JWF-kazerne grote economische , sociaal-maatschappelijke en culturele gevolgen zal hebben voor niet alleen Assen en Drenthe, maar heel Noord-Nederland.

Er is in onze optiek sprake van een ramp scenario van ongekende grootte!

Assen is een garnizoensstad en wil dat graag blijven!!

Namens de PLOP-fractie,

Egbert Prent

Toelichting : De PLOP-fractie is zich bewust van de ernst van de zaak en heeft overwogen om de gehele gemeenteraad hierbij te betrekken, echter wij hebben onze twijfels of de raad unaniem is in het afgeven van een signaal richting politiek Den Haag.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA rept over woningbouw op de huidige kazernelocatie, wij vragen ons af met een stagnerende woningmarkt,  voor wie men wil bouwen.

Ook de uitlatingen van mevr. Punt van de GroenLinks fractie gedaan in februari/maart 2007 hebben ons doen twijfelen om raadsbreed een initiatief te initiëren.

Mede gezien deze opstellingen van o.a. de grootste politieke partij in Assen heeft de PLOP-fractie gemeend aan de bel te moeten trekken, maar is uiteraard bereid tot  samenwerking met andere partijen die dezelfde mening als PLOP zijn toegedaan.

 

College, wij vragen van U actie, er staat teveel op het spel voor Assen en om in termen van wethouder Matthijsse te spreken : Tempo, tempo, tempo!!!

 

Wij zijn ons er van bewust dat het niet gemakkelijk zal zijn om politiek Den Haag te overtuigen van de gevolgen van een mogelijke sluiting van de JWF-kazerne, maar het is meer dan de moeite waard om hier als College de schouders onder te steken. Op onze steun kunt U rekenen!!!

Mogelijke gevolgen :

Economisch : veel toeleveringsbedrijven zullen de gevolgen van sluiting voelen met mogelijk ontslag voor personeel;

Sociaal-maatschappelijk : verhuizing van kaderpersoneel uit Assen richting nieuwe standplaats, waardoor er nog meer leegstand aan woningen in Assen zal ontstaan;

(zie ARAR (algemeen Rijksambtenarenreglement) artikel 55.)

Cultureel                             : veel musici van de JWF-kapel zijn betrokken bij  muziekscholen en actief als dirigent bij muziekkorpsen. Als deze mensen worden overgeplaatst zijn de gevolgen voor cultureel Drenthe nog groter na de BTW-verhoging van 6% naar 19%.

Ook een  voor Assen?