Brief van Kees aan raadsleden

Beste Collega’s,

Jullie zullen inmiddels ook wel hebben meegekregen dat mijn vragen aan het College betreffende de invoering van een ‘Ondernemersfonds’ in de gemeente Assen heel wat reuring heeft veroorzaakt. Naast een 2-tal artikelen in het Dagblad v/h Noorden is er zeer onlangs ook een reactie van het ondernemersplatform gekomen. (zie DRK!)
Deze reactie heeft mij aangezet tot het schrijven van dit epistel dat jullie allen (hopelijk) meer duidelijk verschaft m.b.t. mijn beweegredenen.
PLOP is van oudsher een warm voorstander van een goede samenwerking tussen de ondernemers in de binnenstad en wij denken zeker dat dit leidt tot meer activiteiten in dit gebied.
NB. Ik werd er zelfs door één van de leden van het platform op gewezen, dat PLOP bij hen zelfs te boek staat als één van de eerste pleitbezorgers in een ver verleden.
Wat mij echter tegen de borst stuitte was de vooringenomenheid waarmee het platform te werk ging bij het bepalen van het draagvlak.(zo luidde de opdracht van het College!)
Voor mijn gevoel gingen ze finaal voorbij aan de wensen van mensen die een ander standpunt innamen. Toen bij de laatste update in het Informerend Blok van 21 oktober jl. mijn wens, om meer concrete cijfers aan te dragen, met een dooddoener werd afgedaan was dit reden voor mij dieper op de zaak in te gaan.
Als ik nu de vele reacties beluister en lees die de Collegevragen hebben losgemaakt wordt mij één ding wel duidelijk en dat is dat wij als (controlerende!)Raad absoluut geen weloverwogen besluit kunnen nemen aan de hand van de vrijblijvende gegevens die uit het  draagvlakonderzoek naar voren zijn gekomen.
Het platform heeft mijns inzien ruimschoots de tijd gehad om d.m.v. discussies bij voorlichtingsbijeenkomsten , gesprekken en andere vormen van persoonlijke benadering voldoende draagvlak te creëren. Ze hebben dan toch niets te vrezen gezien hun overtuiging dat er voldoende draagvlak bestaat. (waarom ze gelijk in de verdediging zijn geschoten blijft dus een raadsel)
Waar gaat het nu allemaal om?
Ik heb het College een voorstel gedaan het platform op te dragen de abstracte uitkomsten te staven middels een soort van evaluatie in de vorm van een JA/NEE onderzoek, zodat de Raad aan de hand van exacte cijfers een weloverwogen beslissing kan nemen. Niet meer en niet minder!
NB. Ik hoop overigens van harte dat de cijfers de vermoedens van het platform bevestigen!
Zo niet? Dan hebben wij als Raad in ieder geval geen verkeerde(ongefundeerde) beslissing genomen, die er voor gezorgd zou hebben dat een grote groep mensen ongewenst opgezadeld zou zijn met iets dat ze niet gewild hebben.
Daarnaast denk ik dat een actie als deze de geloofwaardigheid van de Asser politiek weer een beetje meer aanzien geeft.


Vriendelijk groet,


Collega Kees 

Ook een  voor Assen?