Vragen aan college B&W betreffende ondernemersfonds

Aan        :Het College van B&W van de gemeente Assen
Betreft    :Inrichting ondernemersfondsGeacht College,


Binnenkort wordt de Raad gevraagd een besluit te nemen over het al dan niet invoeren van een ondernemersfonds in de gemeente Assen. Om hieraan zo goed mogelijk invulling te geven is het wenselijk dit te doen op basis van concrete gegevens.
PLOP verzoekt u dan ook er bij de onderzoekscommissie op aan te dringen de resultaten van het draagvlakonderzoek aan te leveren in absolute aantallen.
Laat ik op voorhand stellen dat PLOP een voorstander is van een goede samenwerking en een eerlijke kostenverdeling, iets waaraan het in het verleden in de ‘binnenstad’ nog wel eens heeft ontbroken. Dit is hoogstwaarschijnlijk ook de reden dat het initiatief hier op meer steun kan rekenen als op de bedrijvenparken in de ‘buitengebieden’.
Afgaande op de informatie, verkregen tijdens het Informatieve Blok van de Raadsvergadering van 21 oktober jl., zetten wij grote vraagtekens bij de voorlopige uitkomsten. Een opmerking als “het draagvlak wordt zienderogen groter” wordt op geen enkele wijze door concrete cijfers onderbouwd.
De door de (vooringenomen) initiatiefgroep gevolgde methode leent zich te makkelijk voor ‘natte vinger’ werk en kan absoluut niet gezien worden als steekhoudend. Dat zij daarnaast ook heel gemakkelijk voorbij gaat aan het negatieve advies van de Raad Nederlandse Detailhandel laten wij nog buiten beschouwing!
Gezien de grote impact die de doorvoering van een verhoging van de OZB voor de betroffen ondernemers, instellingen en organisaties heeft wil/kan  PLOP op basis van dit soort gegevens geen keuze maken.
Wij stellen dan ook voor alle belanghebbenden per direct-mail te benaderen.
Middels een ingesloten stembiljet met retourenveloppe kunnen de belanghebbenden met een eenvoudig JA of Nee hun voorkeur kenbaar maken. Als ze niet de moeite nemen te reageren verliezen ze gelijktijdig het recht van spreken over de invoering van het ondernemersfonds.
Veel extra informatie bijsluiten is niet nodig. Afgaande op de grote opkomst(volgens de initiatiefnemers!) bij de voorlichtingsavonden en de vele berichten in de media moet er voldoende duidelijkheid zijn.
Blijven de volgende vragen:
1    Bent u het met ons eens dat iedereen gebaat is bij duidelijke cijfers m.b.t. het draagvlakonderzoek?
2    Zo nee! Waarom niet?
3    Bent u bereid het ‘onderzoeksteam’ opdracht te geven tot het doorvoeren van de door PLOP voorgestelde onderzoeksmethode, zodat de Raad op basis van concrete uitkomsten een weloverwogen keuze kan maken?
4    Zo nee! Waarom niet?

NB.   Nog een laatste punt dat niet direct te maken heeft met de uitkomsten van het onderzoek.
PLOP heeft grote bedenkingen bij de door de gemeente Assen gesubsidieerde
‘Procesmanager’ met een duidelijke politieke signatuur.
Het was beter geweest deze persoon niet aan te stellen, zeker niet omdat hij recentelijk in      het nieuws was m.b.t. de gepleegde fraude binnen de organisatie van het 5 mei festival in Assen, de stichting waarvan hij vaandeldrager was en voorzitter!
Zijn aanstelling heeft zeker niet bijgedragen aan het vertrouwen in het op te richten ‘Ondernemersfonds’. 
College, u had er verstandiger aangedaan de initiatiefgroep deze keuze te ontraden.
Een dergelijk persoon zet je niet in de spot, maar haal je eruit!
.


Met grote nieuwsgierigheid wacht ik uw reactie af!


Kees Boonzaaijer,
Namens de PLOP fractiei.a.a. de Media

Ook een  voor Assen?