Handelswijze m.b.t. malversaties bestuur ‘Stichting 5 mei viering’.


Assen 24 oktober 2010

Aan    : College van B&W van de gemeente Assen
Betreft : Handelswijze m.b.t. malversaties bestuur ‘Stichting 5 mei viering’.


Geacht College,

Naar aanleiding van berichten over de afwikkeling van zaken betreffende de malversaties die plaatsgevonden hebben bij de organisatie van het bevrijdingsfestival door de ‘Stichting Drentse 5 mei viering’ richt ik mij tot u.
In een brief aan de verschillende subsidiegevers geeft het aftredende bestuur aan geen verantwoordelijkheid meer te willen.
In uw reactie hierop zegt u deze stap te betreuren, maar wel te respecteren. U zwijgt echter in alle talen over hetgeen er onder verantwoording van dit bestuur heeft plaatsgevonden. En dat gaat er bij ons niet in!
Want is het niet zo dat ook hier sprake zou moeten zijn van ‘Collegiaal Bestuur’, wat dus automatisch inhoud dat men ook gezamenlijk verantwoording draagt? En dan kan het niet zo zijn dat alle schuld bij de voormalige penningmeester neergelegd wordt(iets wat het bestuur wel doet!). Binnen het bestuur is er duidelijk sprake geweest van falende controle en slechte communicatie intern!
PLOP is dan ook hogelijk verbaasd over het feit dat er nog steeds geen duidelijkheid is over het al dan niet vervolgen van de verantwoordelijke(n).
Wij vinden dan ook dat de gemeente Assen zelf de stoute schoenen moet aantrekken en het initiatief moet nemen.
Als 1 van de grootste subsidieverstrekkers, wiens bijdrage in zijn geheel is opgesoupeerd, heeft zij hiertoe het volste recht. PLOP wil nog verder gaan door te stellen dat het haar verantwoording is om deze gemeenschapgelden terug te eisen! (Of zijn deze gelden onder dezelfde condities verstrekt als de subsidies aan het Bureau Molukse Zaken destijds?)
Vandaar de volgende vragen:
1    Vindt u ook dat deze onverkwikkelijke zaak meer duidelijkheid naar buiten verdient?
2    Bent u het met ons eens dat het niet zo kan zijn dat alle verantwoording bij 1 persoon wordt neergelegd?
3    Bent u zich wel bewust van uw verantwoording in deze?
4    Zo ja! Hoe geeft u daar uiting aan?
5    Vindt u het niet volkomen terecht dat de Asser bijdrage teruggevorderd gaat worden bij het bestuur? Het is en blijft gemeenschapsgeld dat oneigenlijk gebruikt is!
6    Als u vraag 5 ontkennend beantwoordt! Hoe denkt u dit te kunnen verkopen aan al die andere subsidieontvangers die wel gehouden zijn aan de bij de verstrekking gestelde voorwaarden?
7    Er vanuit gaande dat u bovenstaande argumenten niet af zult doen als niet-relevant , vragen wij u op welke(zeer korte!) termijn u (echt) actie gaat ondernemen?


Wij zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet!

Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP


i.a.a.  De Media

--------------############--------------

25 nov.2010 Beantwoording College ‘Malversaties bestuur 5 mei festival’

 Uit de beantwoording van het College  blijkt dat zij haar verantwoording niet neemt en zich heel terughoudend opstelt.

Zij verschuilt zich achter eventuele initiatieven van de Provincie of het Stichtingsbestuur zelf.

Nu maar hopen dat de Provincie wel doorpakt, want van een bestuur dat al eerder voor zijn verantwoording is weggelopen valt niets te verwachten!

Ook een  voor Assen?