Verslag Raadsvergadering 07-10-2010

Er stonden een aantal ‘stevige’ onderwerpen op de agenda, vandaar dat dit verslag iets ‘lijviger’ is geworden.
In de raadzaal kwam in het Opiniërend Blok de ‘Ontwikkelingsvisie voor het bedrijvenpark Assen-Zuid’ en de ‘Voortgang van De (nieuwe) Kolk’ aan de orde.
Met betrekking tot het eerste punt maakte woordvoerder Egbert duidelijk dat de PLOP fractie het nut en de noodzakelijkheid van dit nieuw aan te leggen bedrijvenpark aan de zuidkant van Assen niet ziet.
Volgens PLOP ligt er nog voldoende terrein braak aan de noordkant van Assen. Wij doelen hier o.a. op het ’s nachts in een zee van licht badende, grotendeels leegstaande, bedrijvenpark Het Messchenveld.
Daarnaast staat en valt het plan met de eventuele ontwikkeling van het treinstation Assen-Zuid. Alle optimisme van de gemeente ten spijt is dit nog lang geen gelopen race, omdat het nut en de noodzaak hiervan door de NS en ProRail  moet worden vastgesteld.
Wij komen uitgebreider op dit onderwerp terug als het behandeld wordt in het ‘Besluitvormend Blok’.
Op verzoek van PLOP is de ‘Voortgang van het project De (nieuwe) Kolk op de raadsagenda geplaatst. Dit ingegeven door de onheilspellende geluiden die rond zoemen in de Asser samenleving.
De kernvraag die Ruud stelde was dan ook  ‘Theater, wanneer en tegen welke prijs?”
Tot voor enkele maanden werd de Assenaar nog voorgehouden dat we in 2011 naar het nieuwe theater konden gaan.”Bestel de kaartjes alvast en haal je beste pak maar uit de mottenballen!” was de boodschap van het College.
Echter de 1e bijdrage van de (nieuwe) directeur van De (nieuwe) Kolk aan de nu al jaren voortdurende soap rond de totstandkoming van het nieuwe cultureel centrum zette dit alles weer op losse schroeven.
Zet je hiernaast de cijferbrij, waarmee het College kwam en waaruit op te maken viel dat er een flink aantal financiële tegenvallers zijn en er ook nog voor een aantal miljoenen aan claims van de Bam te verwachten zijn, dan is dat reden genoeg het College hierover aan de tand te voelen.
Dus tijd voor helderheid!
De wethouder was erg breedsprakig en had veel woorden nodig om te vertellen dat het College nog een besluit moest nemen over de openingsdatum. Ze wilde immers ook de gevoelens van de Raad hierin betrekken.(alsof dat zo vanzelfsprekend is bij dit College!)
Och met de budgetoverschrijding viel het ook best mee en aan de miljoenenclaim van de bouwer hebben we geen boodschap, daar doen we lekker niet aan mee!
Het College heeft alles onder controle en laat zich zeker niet sturen door adviseurs of een theater directeur. Die miljoenendans hoort erbij en daar moeten we maar niet wakker van liggen!
PLOP’s conclusie; dit College heeft weinig zelfreflectie, legt pas verantwoording af als erom gevraagd wordt, doet alsof haar neus bloed en gaat gewoon door totdat ze erbij neervalt. En als het zover is zullen ze hoogstwaarschijnlijk zeggen dat een ander haar heeft laten struikelen. 
Over naar deel 2 van het Opiniërend Blok dat plaatsvond in de Bad Bentheimzaal.
Als 1e punt stond de ‘Startnotitie Cameratoezicht’ op de agenda.
Dit onderwerp dat PLOP erg na aan het hart ligt behelsde een volledig ‘uitgekleed’ voorstel,  ingediend door de Collegepartijen.
Zoals bekend geacht mag worden maakt PLOP zich al sinds de vorige eeuw sterk voor Camera Toezicht in het publieke domein. Echter wat wij hier voorgelegd kregen voldoet bij lange na niet aan onze eisen. Over het ontstaan van deze startnotitie even een korte terugblik.
Tijdens de raadsvergadering van 20 mei jl. hebben zich een 2-tal Collegepartijen van hun ware kant laten zien. Beide partijen hebben hun kiezers voorgehouden voorstander te zijn van invoering van  CT en als de mogelijkheid zich aandient direct uitvoering te geven aan deze door velen gekoesterde wens.  Maar ja tussen ja zeggen en ja doen blijkt een nogal groot verschil te zijn.
De zucht naar het ‘pluche’ heeft van deze partijen meelopers gemaakt met als gevolg dat ze hun verkiezingsbeloften niet na zijn gekomen.
Echter om de (nogal broze) coalitie te redden moest er toch wel een surrogaat oplossing komen. Die is er gekomen in de vorm van een zwak aftreksel van het origineel. De coalitie was daarmee gered, echter hun gezicht en geloofwaardigheid hebben ze wel verloren!
Nu wordt er dus van ons gevraagd in te stemmen met het laten uitvoeren van een volkomen overbodig onderzoek, waarvan de uitkomsten op voorhand al bekend zijn.
Hiervoor bedanken wij hartelijk!
Wij willen CT in zijn volledige omvang invoeren en wel zo snel mogelijk. Daarom maande Kees de Gemeente haar verantwoording te nemen en de Assenaren niet af te schepen met zo’n halfslachtige oplossing, waarbij het initiatief overgelaten wordt aan ondernemers en anderen uit de private sector.
De gemeente is en blijft altijd verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte!
Op de besluitvormende vergadering van 21 oktober zal deze startnotitie ongetwijfeld met instemming van de coalitiepartijen worden goedgekeurd en is het de Coalitie, onder aanvoering van verklaard tegenstander de PvdA, gelukt de invoering van CT in het publieke domein weer voor langere tijd uit te stellen.
Ondanks dit sombere vooruitzicht is PLOP er van overtuigd dat hier slechts sprake is van uitstel en geen afstel! Dus wij blijven doorvechten tot het bittere eind!
Bij het volgende punt mochten wij een oordeel vellen of de gemeente Assen deel moet nemen  in, en nou komt tie, ‘De Stichting Essent Sustainability Development’.
Even ter verduidelijking! Bij het verkopen van ‘ons’ Essent aandeel aan RWE zijn er een aantal afspraken gemaakt. Om er nu voor te zorgen dat RWE zich aan deze afspraken houdt wordt er een stichting in het leven geroepen die hierop toe zal zien.
Wie kan hierop tegen zijn? Wij dus niet!
Het Opiniërend Blok werd afgesloten met een mooi voorbeeld van een interactief proces tussen de Gemeente en bewoners van een Asser wijk (De Dichtershof) dat geleid heeft tot wederzijds begrip. Met als bijkomend positief uitvloeisel dat een groot aantal van de door de wijkbewoners voorgestelde verkeersaanpassingen doorgevoerd zullen worden.
Bewoners waren zeer tevreden over de gemeente die zich eens van haar goede kant heeft laten zien in het interactieve proces met zijn inwoners. Dit was voor (onze) Joan aanleiding de gemeente een pluim te geven. (moet ze overigens niet te vaak doen, want voor je het weet vervallen ze weer hun oude rol van horen, zien en zwijgen!)

Ook een  voor Assen?