Verslag Raadsvergadering 23-09-2010

Na eerst een voorlichting te hebben gehad over het functioneren van de Rekenkamercommissie(RKC) begon om 20.00 uur de vergadering.
Op het programma stonden een 3 tal onderwerpen waarover wij onze mening mochten geven.
Het begon met het ‘Doe mee onderzoek Jongerenwerk Assen’.


De RKC heeft dit onderzoek laten uitvoeren naar het jongerenwerk in de gemeente Assen.
Een onderzoeksbureau heeft de opdracht gekregen de doeltreffendheid van het Asser beleid door te lichten.
Het bureau heeft zich echter niet aan deze opdracht gehouden maar een inventarisatie gemaakt van de verschillende onderdelen van het jongerenwerk in de Assen.
Blijkt nu dat de RKC, om de kosten te drukken, meegedaan heeft aan een onderzoek dat op bredere schaal is uitgevoerd in verschillende gemeenten.
Joan heeft in niet mis te verstane bewoordingen onze ontevredenheid over deze vorm van geldverspilling geuit.
PLOP denkt niet dat dit onderzoek behulpzaam zal zijn bij de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Integraal Jeugdbeleid Assen.
Dus Goedkoop is weer Duurkoop gebleken!
Rest alleen nog te vermelden dat D66 afgevaardigde Talsma op een onheuse manier de aanval opende op Joan, in haar hoedanigheid van (nieuw) lid van de RKC!
Hij had klaarblijkelijk moeite met het feit dat Joan(als raadslid!) zo duidelijk was met haar kritiek. Ingrijpen van de raadsvoorzitter was hier op zijn plaats geweest! 
Hierna was de beurt aan Ruud om iets te zeggen over de ‘Afwegingsmatrix investeringen’.
Deze matrix moet het College en de Raad helpen bij het maken van een afweging bij de op stapel staande investeringen en bezuinigingen.
PLOP vindt dat het een hulpmiddel kan zijn, maar denkt toch dat politieke standpunten een grotere rol zullen spelen. Wij stellen onze eigen prioriteiten en aan de hand hiervan zullen wij onze afwegingen maken.
Als laatste programmapunt kwam de wijziging van de ‘Beleidsregels Perifere Detailhandel in de gemeente Assen’ aan de orde.
Tijdens de opiniërende vergadering van 2 weken terug hebben wij al aangegeven geen probleem te hebben met het toevoegen van de branche ‘rijwielen/motor- en bromfietsen’ aan de bestaande lijst. Na bestudering van het door de overkoepelende brancheorganisatie uitgevoerde onderzoeksrapport is de PLOP-fractie tot de conclusie gekomen dat deze aanvulling geen verregaande negatieve invloed zal hebben op deze vorm van detailhandel in de binnenstad.   
Wel hebben wij de wethouder erop gewezen dat ‘zijn’ manier van handhaven van de huidige regels voor detailhandel in de Perifere zone ver onder de maat is. Kees heeft hem er nogmaals op gewezen dat de regels goed nageleefd dienen te worden om zodoende de ondernemers in de binnenstad te beschermen tegen oneigenlijk gebruik van de regels.
Hij doelde hierbij vooral op het voorlopig gedogen van de ‘Jumper Diersuper’ aan de Stelmakerstraat. Deze ondernemer neemt al geruime tijd een loopje met de gemeente Assen, zonder dat hij hiervoor tot de orde wordt geroepen. Hier is wel degelijk sprake van een oneerlijke vorm van concurrentie voor de ondernemers in de binnenstad van Assen met als mogelijk gevolg een verdergaande ‘striptease’ van dit gebied.

 

Ook een  voor Assen?