Algemene beschouwingen begroting 2010

Voorzitter, collega's geachte belangstellenden.

Bij de voorbereiding op deze begroting moest ik denken aan de woorden van mijn vader : “Jongen, het is belangrijk wat je doet, maar minstens zo belangrijk wat je achterlaat”.
Vanuit dit perspectief heeft onze fractie eens wat nader ingezoomd op de daden en nalatenschap van dit college. Wat heeft het college beloofd, wat heeft het college gedaan de afgelopen vier jaar en wat laat ze na voor de komende generatie stadsbestuurders. U begrijpt dat dit op hoofdlijnen zal zijn, want 10 minuten is natuurlijk veel te kort om vier jaar samen te vatten.

Bijna vier jaar geleden is dit college begonnen aan deze klus met als titel:
Mensen maken de stad.
Dertien hoofdstukken, absoluut hele goede voornemens op tal van terreinen. In het collegeprogramma stond de mens of zoals u wilt de Assenaar centraal.
Zomaar een aantal citaten die, langskomen in deze belofte aan de stad:
Mensen maken de stad en de stad is er voor de mensen
Samen met de inwoners de stad in al zijn facetten vorm geven
Iedereen denkt mee of doet mee
Afstand tussen burger en bestuur verkleinen
Vroegtijdig betrekken van de inwoners bij alle grotere veranderingen in buurt, wijk of stad.
Ik zou nog even door kunnen gaan maar dan raak ik geëmotioneerd van zoveel goede voornemens.
Kortom alles en iedereen het college, de ambtenaren, de regelgeving, procedures en formulieren stond ten dienste van de inwoner van Assen. Beter en mooier zou het nooit meer worden.

 


Voorzitter
Met deze begroting presenteert het college zowel de beleidsmatige als financiële eindbalans. Laten wij deze werkwijze ook maar volgen. Wat is er te oogsten.


Communicatie
Het dichten van de kloof tussen bestuur , burger, ondernemers of instellingen is volgens PLOP mislukt. Onze fractie wordt bijna wekelijks geconfronteerd met teleurgestelde inwoners. Individueel of collectief wordt men genegeerd in hun wensen, opmerkingen of klachten betreffende hun wijk, buurt of straat. De ene keer is het de Oranjestraat, dan weer een sportvereniging, zoals recent de hockeyclub,  bewoners van Het Palet, ondernemers die lastig worden gevallen over reclamebordjes, de WMO raad of afgelopen weekend nog de brandbrief van inwoners van de Witterstraat.
Ook de omgang met vrijwilligers is bedroevend. Het beste slechte voorbeeld is de behandeling van het Oranjecomite. Zij zijn opgestapt en komen niet meer terug.
Wij vragen ons af of u inmiddels de voorbereiding van de organisatie Koninginnedag 2010 al in gang gezet heeft, of laat u dit ook over aan het volgende college. De inwoner voelt zich nergens bij betrokken, wordt niet gehoord en voelt zich absoluut niet serieus genomen.
Alle mooie woorden ten spijt maakt het college haar beloftes niet waar en gaat haar eigen gang.

Stadsontwikkeling
De stadsontwikkeling hapert. Minder woningen, minder bedrijfsterreinen verkocht, minder inkomsten uit bouwleges. Heel veel gesloopt en dus veel open plekken in de stad.
Aan herontwikkeling doen we niet. Het CDA heeft zich hierbij neergelegd en pleit voor parkeren op het bouwterrein van de Citadel, het duurste stukje parkeergrond van heel Assen. Straten als de Rolderstraat, nu al voor de helft dichtgespijkerd, zijn in verregaande staat van ontbinding oftewel verpauperen en verloederen. Laten we ze tijdelijk beschikbaar stellen als theaterwerkplaats, atelier of expositieruimte.  Zal de straat zeker van opfleuren.
Voor monumentale panden als Marktzicht en het Wapen van Drenthe heeft dit college  helemaal geen aandacht. Zolang ze niet instorten maakt ons stadsbestuur zich niet druk. Meer druk op de eigenaren leggen om hier iets aan te doen dat verwachten we van u. Maar waarschijnlijk heeft u geen tijd omdat u het veel te druk heeft met het bouwen van luchtkastelen als Blauwe As en dat soort fratsen.

Toerisme, recreatie en sport.

Positief is het voornemen tot het versterken van de recreatieve zone Assen West.
Hier willen we graag  enkele suggesties aanleveren. Voorstel van PLOP is een sport en vrijetijds park als geluidsbuffer tussen TT circuit en Baggelhuizen. Ook willen we  een geluidswal aan leggen  langs de A-28  Dit zal het wooncomfort in Baggelhuizen zeker verhogen.


Huftergedrag

We gaan extra surveilleren langs de, zogenaamde hufterproof , maar in de praktijk, kwetsbare glazen geluidsschermen langs de rondweg. Zo weten we in ieder geval eerder dat er weer een paar gesneuveld zijn. Dat is dan meteen ook de enige winst.
Van de acties richting vandalen is de gemeente  financieel niet veel wijzer geworden. Ook de vernielers zijn niet onder de indruk, want elke week sneuvelt er voor kapitalen. Laten we ook eindelijk iets doen aan de scooterterreur in het centrum en de wijken.  Zonder uitlaat of verlichting met hoge snelheid scheuren door het centrum en de wijken.
Soms ben je je leven niet zeker en van regels trekt men zich al helemaal niets aan.
Wanneer, vraag ik me bijna wanhopig af, gaan we in vredesnaam gebruik maken van cameratoezicht? College doe eens wat! Waarom zo krampachtig?

Het heeft de inwoner nu genoeg gekost. Ook in het centrum zien we graag camera's geplaatst worden. Kunnen we raddraaiers meteen lik op stuk geven. U begrijpt het voorzitter, PLOP is doodziek van al die raddraaiers en vernielingen.

Onderwijs
Gelukkig lijkt het erop dat we eindelijk, op aandringen van de raad, de knoop doorhakken over de bouw van het Vincent van Gogh en het dr. Nassaucollege. Te lang zijn deze scholengemeenschappen aan het lijntje gehouden. Nu doorpakken en niet langer tijd verspillen.
Met de jongerenhuisvesting is het nog steeds droevig gesteld. Willen we echt een impuls geven aan hoger beroepsonderwijs, dan moeten investeren in jongerenhuisvesting en jongerencultuur. We moeten jongeren verleiden  opleidingen in onze stad te kiezen. Ook maken we ons zorgen over de voortgang van het onderwijsachterstandenbeleid nu de Rijksregeling in 2010 eindigt.
College u legt dit toch niet op het bordje van de scholen?

Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur geven de stad een extra kwaliteit. Gelukkig zijn we gestart met de bouw van de Nieuwe Kolk.
Wanneer is de bouw gereed van de Nieuwe Kolk?
Met zoveel nadruk op de te bouwen Nieuwe Kolk vergeten we snel dat er nog veel meer cultuur is. De diversiteit maakt het palet compleet.
In dit kader is het natuurlijk verrekte jammer, dat er de laatste jaren nogal wat verloren is gegaan op cultureel gebied..
Take-Root naar Groningen, Oorlog en verzetsmuseum weg, Draaiorgelmuseum weg, eerder al automuseum en de  National Guitar Awards heeft ook het handdoek in de ring gegooid, terwijl PopAs op sterven na dood is. Aardig is het dan, dat het college schrijft, dat ze wil streven naar meer aansprekende evenementen, terwijl ze niets doet aan het behouden van best aardige evenementen en publiekstrekkers.
Bedoelt u misschien ook jongerencultuur. PLOP wil deze  van een stevige impuls voorzien.
Het geld, wat bestemd is voor een kunstwerk in het Cultureel Kwartier € 400.000,- willen we gebruiken  voor  een poppodium en theaterwerkplaats. We vullen dit bedrag aan met het doorstrepen van een paar andere kunstopdrachten van onder andere fly-over Marsdijk/Peelo. Kunnen we even vooruit vooral voor die verenigingen die schreeuwen om huisvesting maar waarvan de noodkreet niet doordringt bij het college.

Werk en inkomen
Iedere Assenaar heeft recht om deel te nemen aan de samenleving. Inkomen mag geen beletsel zijn om te kunnen sporten, aan cultuur plezier te beleven of van andere voorzieningen gebruik te maken.
Inwoners, die even niet in eigen inkomen kunnen voorzien, worden geholpen om met perspectief de toekomst tegemoet te treden.
Ondertussen worden ze ook ingezet op de terreinen van welzijn, cultuur en sport. Onder de mensen zijn en ook nog leuk om te doen en …voor wat hoort wat.
Assen komt met een klussenbureau waar vraag en aanbod  worden samengebracht.
Ook maken we ons zorgen over het fors verminderen van de subsidie op vluchtelingenwerk. Hierdoor zullen een groot deel van de  participatie-activiteiten worden beëindigd en hiermee de kans op succesvolle participatie.
College u wilt toch ook niet het paard achter de wagen spannen?

Tot slot voorzitter, willen wij stilstaan bij de financiën.
Bij de begrotingsbehandeling van 2009 konden we vaststellen dat Assen er goed voorstond. Sterker nog, elk jaar was de vraag niet houden we wat over maar hoeveel houden we over?
Hoe is het mogelijk, dat een financieel kerngezonde gemeente, met een overschot op de jaarrekening van 10 miljoen euro in eens naar een oplopend tekort van 15 miljoen vervalt. 25 Miljoen verschil in enkele jaren.  Je zou je bijna af kunnen vragen wie is er met de kas vandoor?
Het is veel te gemakkelijk de oorzaak hiervan bij de creditcrisis te leggen. Het heeft er alle schijn van dat Assen een eigen creditcrisis gaat meemaken. Maar collega's, vandaag hoeven we deze vraag nog niet te beantwoorden, ook niet hoe de toekomstige tekorten te dekken.


Voorlopig wordt het tekort op de begroting 2010 gedekt uit de reserves. Dit kan en mag want, daar heb je per slot van rekening reserves voor. De tekorten van de komende jaren schuift het college, net als zoveel zaken, voor haar uit onder het motto niet over het graf heen te willen regeren. 

Onze conclusie, afgewogen aan de eerste zin: “Het is belangrijk wat je doet, maar minsten zo belangrijk wat je achterlaat”, is dat de PLOP-fractie van mening is dat dit college ondermaats gepresteerd heeft, zowel op beleidsmatig- en financieel gebied, niet doorgaat naar de volgend ronde en het volgende stadsbestuur met een niet te benijden erfenis opzadelt.

 

Ook een  voor Assen?