Jaarrekening 2022

Balans        

01-01-2022

31-12-2022

ACTIVA

 

Vaste activa                             

0,00

0,00

Liquide middelen

26.792,71

14.975,60

Vlottende activa

631,45

0,00

27.424,16

14.975,60

PASSIVA

Eigen vermogen

27.406,63

14.975,60

Reserves en voorzieningen

0,00

0,00

Schulden korte termijn

0,00

0,00

27.424,16

 14.975,60

Exploitatierekening

Rekening 2022

BATEN

Contributies en bijdragen

8.769,60

Overige inkomsten

1.000,00

Resultaat

 

12.431,03

22.200,63

LASTEN

Bestuurskosten

 

2.942,98

Verkiezingen

16.924,24

Algemene kosten

2.333,41

 

 

22.200,63

Ook een  voor Assen?