ANBI-gegevens per 1-7-2023

ANBI-gegevens per 1-7-2023

Naam
Vereniging "Stadspartij PLOP"
       
RSIN/Fiscaal nummer
8164.01.445
       
Contactgegevens
Secretariaat Stadspartij PLOP
Het Kanaal 77
9406 AP Assen
       
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: de heer J.R. Wiersema
Secretaris: de heer G. Hagen
Penningmeester: de heer H. Smit
Lid: mevrouw J.R. Wolthers-Vrede
Lid: de heer H. Fontijn
Lid: vacature
Lid: vacature

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.

Doelstelling
1. Met nadrukkelijke inachtneming van het bepaalde in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet stelt de vereniging zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Assen en haar ingezetenen.
2. Zij tracht dat doel te bereiken door:
a. deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Assen;
b. het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezetenen der gemeente Assen;
c. alle wettelijke middelen die tot dat doel kunnen leiden, waaronder het lidmaatschap van de Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen. (artikel 3 van de statuten)

Inkomsten
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1. contributies van de leden;
2. donaties van de donateurs;
3. subsidies;
4. opbrengsten van bijzondere inzamelingsacties;
5. alle overige middelen, zoals schenkingen, legaten en erfstellingen. (artikel 14 van de statuten)

Beleidsplan
De vereniging stelt niet jaarlijks een beleidsplan vast. Het Partijprogramma, zoals dat wordt vastgesteld door de ledenvergadering in de maanden voor een gemeenteraadsverkiezing, geldt voor de volle vier jaar van de bestuursperiode die start na die verkiezingen. In 2021 is daarom een herzien Partijprogramma vastgesteld voor de periode 2022-2026.

Verslag van activiteiten
Zie Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording
Zie Jaarrekening 2022

Ook een  voor Assen?