plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Hans WensingZoals in eerdere nieuwsberichten op deze site is gemeld, was op maandag 11 oktober jl. de rechtszitting over de ongelijke behandeling van lokale politieke partijen met betrekking tot subsidiering, een spannende dag voor de grootste politieke stroming in Nederland!
Het bestuur van de VPPG was goed voorbereid met een verweerschrift en de Staat bleek zeer slecht voorbereid te zijn op een verweer en de vragen van de rechters. Wij hebben dan ook een zeer gunstig voorgevoel over het vonnis dat uiterlijk 17 november bekend zal worden. Kern van ons verweerschrift is dat wij de discriminerende bepaling, waarin lokale partijen worden uitgesloten, buiten bedrijf willen stellen. Door deze constructie wordt de Staat gedwongen tot het delen van de subsidie met de lokale partijen of het geheel niet verstrekken van subsidie aan politieke partijen. Op basis van het vonnis zal moeten worden bekeken welke vervolgstappen nodig zijn.De procedure kost veel, heel veel, geld. Het is daarom van groot belang dat wij onze brede basis bij de leden blijven behouden maar dat ook u ons financieel ondersteund. Het uiteindelijke resultaat komt immers alle lokale partijen, en met nadruk niet de VPPG, ten goede.  Onze kosten gaan voor uw baten uit!
Wordt daarom lid! Mocht u nog twijfelen dan vraagt het bestuur van de VPPG om een bijdrage te storten op rekeningnummer 14292 t.n.v. VPPG p/a Buitenes 5 9407 CR te Assen onder vermelding van ‘dagvaarding’.

Waarom voert de VPPG deze procedure?

Ter opfrissing van het geheugen nog even het waarom van de dagvaarding.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen proberen de lokale politieke partijen en de landelijke politieke partijen zoveel mogelijk raadszetels te bemachtigen. Nu staat in artikel 4 van de Grondwet dat Iedere Nederlander gelijkelijk recht heeft tot lid van algemeen vertegenwoordigende organen te worden verkozen. Door de invoering van de Wet subsidiering politieke partijen (Wspp) worden de leden van landelijke politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen bevoordeeld ten opzichte van kandidaten van lokale politieke partijen. Immers in de Wspp is geregeld dat de landelijke partijen jaarlijks ongeveer € 16 miljoen subsidie krijgen voor onder andere het financieren van verkiezingscampagnes, ledenwerving en werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers. De Tweede-Kamer heeft deze ongelijke behandeling van lokale politieke partijen in 2005 erkend en de minister van BZK opdracht gegeven om spoedig in een nieuwe wet deze ongelijkheid op te heffen. De minister weigert dit categorisch.

Wat is nu de belangrijkste reden van de minister om de wens van de Tweede-Kamer niet uit te voeren. De minister stelt dat subsidiëring van lokale politieke partijen een zaak van de gemeenteraden is. Daarvoor is artikel 33 van de Gemeentewet. In de conclusie van antwoord verwoordt de Staat deze overweging van principiële aard als volgt: “Bij een gedecentraliseerde eenheidsstaat hoort een heldere bestuurlijke taakverdeling met gescheiden verantwoordelijkheden en een bijbehorende mate van autonomie voor de verschillende bestuurslagen. Dit geldt op het terrein van de subsidiëring van politieke partijen evenzeer als op veel andere terreinen. Wat betreft de subsidiëring van politieke partijen lijkt de verdeling mij helder. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de subsidiëring van politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het parlement. De verantwoordelijkheid voor de lokale partijen berust bij de gemeenten en provincies”. De minister gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat landelijke partijen ook vertegenwoordigers hebben in de gemeenteraden en dus via de gemeenteraden en provinciale staten nog eens extra subsidie krijgen bovenop de € 16 miljoen.

De VPPG is voor een eerlijke verdeling van de € 16 miljoen. Dus niet nog meer subsidie voor politieke partijen. En omdat de rechter geen bevel tot wetgeving mag vorderen, heeft de VPPG de rechtbank gevraagd om op grond van het Europese recht de minister te veroordelen tot het buiten toepassing laten van artikel 2 Wspp . Indien de rechtbank de eis van de VPPG volgt dan krijgen ook de landelijke politieke partijen geen subsidie. Dan is er een gelijke behandeling.

Het procederen kost veel geld. Het uiteindelijke resultaat komt alle lokale partijen ten goede. Wordt daarom lid! Mocht u nog twijfelen dan vraagt het bestuur van de VPPG om een bijdrage te storten op rekeningnummer 14292 t.n.v. VPPG p/a Buitenes 5 9407 CR te Assen onder vermelding van ‘dagvaarding’.

Hans Wensing