plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

 

Inleiding

Op 4 mei 1993, des morgens om kwart over elf, werd ten overstaan van notaris mr. J.J.H. Gramser te Vries opgericht de vereniging "PLOP". Oprichters waren de heren Willem Homan en Albert Mast.

Blijkens de statuten stelt deze vereniging zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Assen en haar ingezetenen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Assen;
b. het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezeten der gemeente Assen;
c. alle wettelijke middelen die tot dat doel kunnen leiden, waaronder het lidmaatschap van organisaties als de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen.

Sinds 20 december 2010 gaat de vereniging door het leven als “Stadspartij PLOP”.


Gemeenteraad

Stadspartij PLOP bezet 4 raadszetels van de in totaal 33 die de gemeenteraad van Assen telt. De fractie bestaat uit Ruud Wiersema, Kees Boonzaaijer, Egbert Prent en Joan Wolthers, met Noes Solisa als eerste opvolger. In 2012 is hierin geen wijziging geweest. Evenmin zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden.


Burgers

Ook in 2012 wisten diverse burgers en organisaties de weg naar de fractie te vinden en heeft de fractie waar mogelijk de helpende hand kunnen bieden of kwesties aanhangig kunnen maken door middel van vragen aan het college..

 
Algemene ledenvergaderingen

De leden van PLOP kwamen in 2012 twee keer in vergadering bijeen. Op 24 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats, met de gebruikelijke onderwerpen als rekening en begroting en jaarverslagen. Tijdens de jaarvergadering en de ledenvergadering op 23 oktober 2012 werd ook gesproken over de koers voor de komende jaren.


Bestuur

Het bestuur van PLOP bestaat uit de volgende personen (weergegeven in een rooster van aftreden):

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Janna Booij, voorzitter

 

X

 

 

X

 

 

André Dik, secretaris

 

 

X

 

 

X

 

Vacature, penningmeester

X

 

 

X

 

 

X

Claudia Dijkstra, algemeen bestuurslid

X

 

 

X

 

 

X

Vacature, algemeen bestuurs-lid.

 

 

 

 

 

 

 

Vacature, algemeen bestuurs-lid.

 

X

 

 

X

 

 

Vacature, algemeen bestuurs-lid.

 

 

X

 

 

X

 


Het bestuur heeft in 2012 meermalen vergaderd over uiteenlopende onderwerpen, die ook zijn besproken in de ledenvergaderingen. Zo is gesproken over de ledenvergaderingen (voorbereiding en uitwerking), de koers voor de komende jaren, de PR, nieuwe bestuursleden, verkiezingen, statutenwijzigingen.