plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Voorzitter,

Op 1 juli 2015 ondertekenen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet. Daarin zijn afspraken gemaakt over de implementatie van de omgevingswet. Al jaren terug dus.
En vandaag 8 april 2019 bespreken wij in deze raad Het Assense Programmaplan Omgevingswet.
Daarin wordt ons een doorkijk gegeven richting 1 januari 2021, de datum van invoering van de wet, tot aan 2029 waarin alle bestemmingsplannen geïntegreerd moeten zijn in één Omgevingsplan.

Voorzitter, Ik zie een tijdshorizon van ca 20 jaar om van ideevorming tot volledige implementatie te komen. De uitwerking en implementatie van de Omgevingswet is een alles behalve simpele opgave.

En een opgave met zo’n complexiteit vraagt in onze ogen bescheidenheid in de aanpak.
Dat gevoel van bescheidenheid krijgen we wel uit het voorliggende Programmaplan. Een compliment voor deze aanpak.

Voorzitter.
Dat bestuursakkoord uit 2015 bevat ook afspraken over geld. En die zijn, dat deze transitie niet wordt ondersteund door middelen vanuit het rijk. Eventuele baten mogen we dan wel weer houden.
De hoogte en hardheid van die baten beoordeel ik voorlopig maar even als voorgehouden lekkernij waarvan het maar de vraag is of ze er ooit zullen zijn of incasseerbaar blijken te zijn. Al was het alleen al dat de woorden “gemeentelijke baten” nergens meer terug te vinden zijn in de hiervoor ons liggende plannen.
Al met al zitten deze financiële afspraken Stadspartij Plop niet lekker. Zeker niet in deze tijd waarin we de zure en bittere vruchten plukken van de rijksopstelling rond het Sociaal Domein. Weer een rijksidee waarvoor we de tekorten mogen gaan dekken uit de algemene middelen.
Wij pleiten voor druk vanuit het college en de VNG op een financiële bijdrage van het rijk in dit kader. Of anders een vorm van lening die uit de toekomstige gemeentelijke baten wordt terugbetaald.

Tot zover

Henk Santing in de raadsvergadering van 11 april 2019