plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Vooraf

De zorg is sinds 2015 volledig gedecentraliseerd naar de Gemeenten. Die overgang ordentelijk laten verlopen zodat de zorg voor mensen door kon blijven gaan , was de eerste zorg. Maar de landelijk gewenste veranderingen van de zorg hebben sindsdien nog weinig aandacht gehad. Deze zogenaamde Transformatie is dit jaar door het college gestart en staat nog in de kinderschoenen. In deze raadsvergadering staat de inkoop van de zorg centraal. Daartoe heeft het college zogenaamde inkoopkaders opgesteld, die ze vervolgens willen hanteren om de gewenste zorg opnieuw in te kopen per 2020.
Stadspartij Plop heeft hiertoe in de vorige raadsbesprekingen een tweetal onderwerpen centraal gesteld en daarvoor ook suggesties aangedragen ter verbetering. Allereerst willen we meer aandacht voor de Assenaar die zorg nodig heeft. Daar waar nog steeds over gepraat in plaats van met gepraat. Wij zien graag dat je als zorgvrager de regie hebt en houdt over je eigen zorgvraag. En als je daarbij ondersteuning nodig hebt omdat je dat zelf niet kan of wil (het vergt wel wat energie die je misschien wel beter kan gebruiken), dan kun je die krijgen.
Daarnaast willen we een meer zakelijke aanpak. Den Haag heeft bedacht dat er marktwerking moet zijn in de zorg. Niet leuk, maar als het zo moet zijn, laten we ons als Gemeente dan ook zo gedragen. In een tijd dat de zorg alleen maar toeneemt, hebben zorgorganisaties geen oog voor efficiëntie in hun eigen organisatie. Jeugdhulpverleners klagen over de hoeveelheid administratie die zij moeten bijhouden. Dat zijn vooral administraties van de sector zelf. Hoogste tijd dus dat deze zorgorganisaties daar wat aan gaan doen. Een noodzaak hiertoe ontstaat pas na druk op de prijs en die kunnen wij als Gemeente sturen. Let op, dat betekent niet dat de bevlogen hardwerkende zorgverlener minder moet gaan verdienen. Zij moeten juist meer ruimte gaan krijgen om te doen wat ze het liefste doen, goede zorg verlenen. Dat kan als de zorgorganisaties zelf minder bureaucratisch worden.

 

De Raadsbijdrage van Stadspartij Plop door Henk Santing

Voorzitter,

Het is een landelijk beeld. Deze week de krantenberichten over bezuinigingen in Emmen en Hoogeveen. De tekorten in het Sociaal Domein laten diepe sporen na. Ook hier in Assen dus. Waar wij met elkaar graag garant willen staan opdat een ieder in Assen die die zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt.

Maar hoe we dat gaan regelen, blijft de te beantwoorden vraag!
Hoe voorkomen we het spook van de wachtlijsten ook.
En zijn er wel genoeg zorgverleners bij die steeds toenemende vraag?
Wat te doen aan de steeds zwaardere zorg die ingezet wordt.
Hoe realiseren we nu toch eindelijk eens die transformatie.
En dat alles graag op een nog betaalbaar niveau.

Dit moment van het vaststellen van deze inkoopkaders, biedt ons de mogelijkheden iets van deze vragen te beantwoorden.
Maak het zakelijker, zei ik afgelopen week. Daarbij heb ik ook het prijsinstrument benoemd.
Het drukken van die prijs, op de resultaatgebieden die ertoe doen. Dat in combinatie met verdergaande verlichting van administratieve druk waar dat kan. Het noopt de zorgaanbieders tot organisatorische efficiëntieverbeteringen. Met ook als doel zo de zorgverleners meer ruimte te bieden om zorg te verlenen. Dat wat ze het liefste doen in hun werk, zorg verlenen. Met als effect dat met hetzelfde aantal zorgverleners meer mensen geholpen kunnen worden.
Stadspartij Plop ziet in de inkoopkaders al een prima strategische structuur die hiertoe de mogelijkheden biedt. We willen de wethouder vragen die structuur toe te passen om zo op een aantal passende en relevante resultaatgebieden en markten, te werken aan een verlaging van de prijs. Mogelijk in een aantal jaren te bereiken. Liefst met enige substantie.

Een tweede punt van aandacht voorzitter, is het in positie brengen van de cliënt. Dat kan en moet krachtiger naar onze mening. De transformatieplannen die de wethouder eerder gepresenteerd heeft, zullen daar ook zeker aan bij gaan dragen.
In deze inkoopkaders wil Stadspartij Plop daartoe de onafhankelijke cliëntondersteuner beter in positie gaan brengen. De formele via MEE is prima geregeld. De informele wordt momenteel niet vergoed. En ik richt me dan op de meer als vertrouwenspersoon opererende, ook structurerende begeleider. Die dit soort werkzaamheden beroepsmatig uitvoert. In de voorbereiding van de zorgvraag en gedurende het zorgtraject kunnen deze mensen het verschil maken voor de cliënt.
Vraag aan de wethouder of zie hiervoor ook ruimte wil maken in de inkoopkaders.

Tot slot voorzitter.
We hebben hier een krachtig en professioneel voorstel liggen voor de Inkoop Kaders Sociaal Domein. Stadspartij Plop spreekt graag haar waardering hiervoor uit.

Reactie van wethouder Vlieg
In haar reactie in de vergadering laat de wethouder weten dat ze gaat onderzoeken hoe ze die informele cliëntondersteuner in een betere positie kan brengen. Ze hecht zeker veel waarde aan het versterken van de positie van de cliënt.
Over het sleutelen aan de prijs is de wethouder minder uitgesproken. Ze herkent dat er mogelijkheden zijn maar is vooralsnog voorzichtig in haar uitspraken en reactie. Begrijpelijk wel.

Raadsvergadering 14 maart 2019