plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Vooraf

In oktober 2016 heeft de raad haar ambitie vastgelegd om het gemeentelijk vastgoed in 2030 volledig CO2 neutraal te hebben gemaakt. In de afgelopen periode is een tweetal voorstellen besproken. Een Masterplan waarin ieder gemeentelijk pand is geanalyseerd en dat richting geeft wanneer een pand aan de beurt is voor verduurzaming. Een pilot van 3 te verduurzamen panden, die nuttige ervaringen moeten opleveren voor al die panden die nog volgen.
In de vorige consulterende raadsvergadering is onze bijdrage door de pers uitgelegd als dat we geen voorstander van de verduurzaming zouden zijn. Ook de nieuwe wethouder moest blijkbaar nog even wennen aan onze opstelling want ze voelde dit als een vorm van oppositie. Een misvatting. Uitleg hierover hebben we dus ook in onderstaande bijdrage verwerkt.

 

De raadsbijdrage van Stadspartij Plop door Henk Santing

Voorzitter,

Afgelopen week hebben wij consulterend over de beide voorstellen gesproken. Wij hebben gemerkt aan de reactie van de wethouder en de optekeningen door de pers, dat onze benadering en opstelling vorige week, toch hier een toelichting verdient.
In een consulterende vergadering onderzoekt Stadspartij Plop, in haar eigen kritische en zeker ook constructieve stijl, de ruimte in het daar voorliggende raadsvoorstel. Zowel bij het college als bij de raad zelf. Zo’n opstelling uitleggen als dat wij een tegenstander zouden zijn van het voorstel, is een misvatting.
Wat wij hier in deze raad bespreken en besluiten, dient de Asser gemeenschap én gaat altijd over besteding van gemeenschapsgeld. Los van het aantal nullen in de bedragen. Dat voorzitter, willen wij als de Asser volksvertegenwoordiging verantwoord doen en de mogelijkheden ter verbetering voldoende onderzocht hebben.

Stadspartij Plop is een voorstander van het oppakken van de Klimaathandschoen. Laat dat hier nu helder zijn.
Onze constructieve opstelling hierin, wordt ook onderstreept door onze suggestie in de vorige vergadering om duurzaamheid in een breder perspectief mee te nemen dan enkel CO2. Bijvoorbeeld ook het watergebruik.
De Groen Links fractie werd zelfs positief verrast en onze suggestie is door de wethouder omarmt met de toezegging dit mee te gaan nemen, waarvoor dank.

Verstandig met gemeenschapsgeld omgaan, voorzitter.
Door in de pilot te beginnen met een pand dat je de grootste verscheidenheid aan vraagstukken biedt, kun je het meeste leren voor het vervolg. Als je die kennis mee kunt nemen in je Masterplan, vergroot dat juist de waarde van dat plan. Dat is wat wij in de vergadering van afgelopen week hebben onderzocht.
Is een landelijke datum voor iets van een duurzaamheidsroute dan belangrijker? Wij denken van niet. Maximaal resultaat voor Assens geld verdient altijd de voorkeur.
Zeker, de wethouder kan aangeven dat het een flexibel Masterplan wordt. Dus ervaringen en ontwikkelingen kunnen op termijn worden ingepast. En de pilot gaat die ervaringen opleveren, is haar overtuiging.
Maar wij zien echter een voorstel van aanpak in de pilot, waarin we kansen gemist zien worden. Vooral door de wijze van gebouwselectie. En dat is oprecht jammer!
Het maakt het voorliggende voorstel niet een slecht voorstel. Het had in onze optiek beter gekund, met meer waarde voor Asser geld.

Tot slot voorzitter.
De eerste 4 ton voor de pilot gaat in overleg en papier zitten. En dat soort voorbereidingen tellen de komende jaren op tot over de 10 miljoen euro. Dat allemaal nog zonder de feitelijke aanpak van de gebrouwen en de investeringen die daarin gaan zitten.
Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld voorzitter, dat gaat voor ons boven de ambitie om alle panden in 2030 verduurzaamd te hebben. Vandaar ons verzoek om in het Masterplan zichtbaar te maken wanneer bij gebouwen het groot onderhoud of renovatie speelt. Ook hiervan heeft de wethouder afgelopen week al aangegeven dit mee te gaan nemen.
Met die kennis in de hand, zullen wij vervolgens het ambitieplan dat er ligt nog eens tegen het licht gaan houden.

 

Ook in deze vergadering nog enige vorm van debat over de voorstellen. Vooral ook aangezwengeld door wethouder Dekker, die de kwaliteit van de voorliggende voorstellen graag nog even benadrukte. De voltallige raad gaf uiteindelijk haar instemming.

Raadsvergadering 14 maart 2019