plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

boonzaaijergemeenteIn het kader van de herinrichting van de Asser binnenstad is er een proces op gang gebracht om met inbreng van de Asser bevolking het Koopmansplein te her ontwikkelen. PLOP heeft van begin af aan aangegeven twijfels te hebben over de vorm waarin dit gegoten is. Iedereen mag er iets van vinden en doet dit dan ook. Nagelaten is echter om op voorhand een keuze te maken over wat de functie van het plein in de toekomst zou moeten zijn en daar kunnen we kort over zijn. Daar wij in de directe binnenstad geen alternatieve locaties hebben die als evenementenplein kunnen fungeren tijdens het TT festival is het wat ons betreft duidelijk dat het Koopmanplein deze functie moet behouden. Dus alle wilde plannen ten spijt blijft er eigenlijk weinig te kiezen en dit had vooraf als uitgangspunt meegegeven moeten worden aan hen die gebruik willen maken van hun recht tot inspraak. 

In de vergadering van 20-12-2018 werd de Raad gevraagd in te stemmen met het vervolg van dit proces. Onderstaand mijn bijdrage namens de fractie van Stadspartij PLOP.

Zoals al eerder gemeld bij de behandeling van het gezamenlijk werkplan Binnenstad en Binnenstad Organisatie ‘Vaart in Assen’ staan wij een sneller, minder stroperig proces voor.  Onder de noemer Zorgvuldigheid bovenal is er tot op heden veel gebrainstormd en op papier gezet, maar de zo zeer gewenste zichtbaarheid die Stadspartij PLOP en met haar vele Assenaren voostaan is ver te zoeken. En dat betreuren wij. 

NB. Eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat wij gecharmeerd zijn van de huidige (seizoensgebonden) tijdelijke invulling van ‘ons plein’. 

Nu nee zeggen tegen dit al lang lopende proces is wat ons betreft niet aan de orde. Echter de in dit raadsvoorstel aangeleverde voorstellen lijken wat Stadspartij PLOP enigszins gedateerd. Afgaande op de huidige vernieuwde situatie doemen er nieuwe problemen op die het streven, om eind 2019 daadwerkelijk te beginnen met de uitvoering van de plannen, niet realistisch maken. De door de gemeente en Stadspartij PLOP zo vurig gewenste totale aanpak van de binnenstad lijkt echt gestalte te krijgen nu enkele bezitters van vastgoed rondom het Koopmansplein daad bij woord voegen en hun plannen voor de toekomst hebben ontvouwd. Deze grootse plannen lijken voor beeldbepalende veranderingen te zorgen en zullen hun weerslag ook hebben op de ontwikkelmogelijkheden van het plein dat ze (deels?) omsluiten. 

Volgens mijn fractie kan/zal dit het nu voorgestelde tijdspad dusdanig doorkruisen dat ook eind 2019 geen realistische datum is om met de herinrichtingswerkzaamheden te beginnen. (NB. Een aanname die nog eens extra gevoed wordt door de opmerking in het raadsvoorstel dat in principe het plein de herontwikkeling van het vastgoed volgt)

Resume: Wij gaan akkoord met het voorgestelde proces, omdat er geen weg terug meer is en er al veel te veel tijd verloren gegaan is, maar denken nog wel een aantal ‘beren op de weg’ tegen te komen.

Kees Boonzaaijer tijdens raadsvergadering op 13 december 2019.

 

In het kader van de herinrichting van de Asser binnenstad is er een proces op gang gebracht om met inbreng van de Asser bevolking het Koopmansplein te her ontwikkelen. PLOP heeft van begin af aan aangegeven twijfels te hebben over de vorm waarin dit gegoten is. Iedereen mag er iets van vinden en doet dit dan ook. Nagelaten is echter om op voorhand een keuze te maken over wat de functie van het plein in de toekomst zou moeten zijn en daar kunnen we kort over zijn. Daar wij in de directe binnenstad geen alternatieve locaties hebben die als evenementenplein kunnen fungeren tijdens het TT festival is het wat ons betreft duidelijk dat het Koopmanplein deze functie moet behouden. Dus alle wilde plannen ten spijt blijft er eigenlijk weinig te kiezen en dit had vooraf als uitgangspunt meegegeven moeten worden aan hen die gebruik willen maken van hun recht tot inspraak.

In de vergadering van 20-12-2018 werd de Raad gevraagd in te stemmen met het vervolg van dit proces. Onderstaand mijn bijdrage namens de fractie van Stadspartij PLOP.

Zoals al eerder gemeld bij de behandeling van het gezamenlijk werkplan Binnenstad en Binnenstad Organisatie ‘Vaart in Assen’ staan wij een sneller, minder stroperig proces voor.  Onder de noemer Zorgvuldigheid bovenal is er tot op heden veel gebrainstormd en op papier gezet, maar de zo zeer gewenste zichtbaarheid die Stadspartij PLOP en met haar vele Assenaren voostaan is ver te zoeken. En dat betreuren wij.

NB. Eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat wij gecharmeerd zijn van de huidige (seizoensgebonden) tijdelijke invulling van ‘ons plein’.

Nu nee zeggen tegen dit al lang lopende proces is wat ons betreft niet aan de orde. Echter de in dit raadsvoorstel aangeleverde voorstellen lijken wat Stadspartij PLOP enigszins gedateerd. Afgaande op de huidige vernieuwde situatie doemen er nieuwe problemen op die het streven, om eind 2019 daadwerkelijk te beginnen met de uitvoering van de plannen, niet realistisch maken. De door de gemeente en Stadspartij PLOP zo vurig gewenste totale aanpak van de binnenstad lijkt echt gestalte te krijgen nu enkele bezitters van vastgoed rondom het Koopmansplein daad bij woord voegen en hun plannen voor de toekomst hebben ontvouwd. Deze grootse plannen lijken voor beeldbepalende veranderingen te zorgen en zullen hun weerslag ook hebben op de ontwikkelmogelijkheden van het plein dat ze (deels?) omsluiten.

Volgens mijn fractie kan/zal dit het nu voorgestelde tijdspad dusdanig doorkruisen dat ook eind 2019 geen realistische datum is om met de herinrichtingswerkzaamheden te beginnen. (NB. Een aanname die nog eens extra gevoed wordt door de opmerking in het raadsvoorstel dat in principe het plein de herontwikkeling van het vastgoed volgt)

Resume: Wij gaan akkoord met het voorgestelde proces, omdat er geen weg terug meer is en er al veel te veel tijd verloren gegaan is, maar denken nog wel een aantal ‘beren op de weg’ tegen te komen.

 

Kees Boonzaaijer