plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Voorzitter, geachte raad en toehoorders.

In de afgelopen maanden is veel energie gestoken om de raadsleden van de betrokken gemeenten te informeren over de voorgenomen opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Alescon en de opsplitsing in een Noord- en Zuidtak.
En raadsleden hebben er ook veel tijd in gestoken om nu helder te krijgen hoe die ontbinding en opsplitsing er uit gaat zien en wat dat in de nieuwe situatie gaat betekenen.

Wat is ons nu duidelijk geworden in deze maanden?
- Om te beginnen dat deze wens van ontvlechting er al jaren ligt. Het had eind 2016 al moeten plaatsvinden.
- Een rode draad de afgelopen tijd in diverse berichtgevingen, is dat wij als raad, ons vooral niet te druk moeten maken om allerlei mogelijke randzaken. Want de voorliggende vraag hier in de raad is slechts of we het college toestemming geven voor opheffing van de GR Alescon. En daarop worden wij als raad geacht met ja te antwoorden. Want slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, mag ons oordeel anders zijn.
- En daarbij is ons ook veelvuldig verteld dat het allemaal wel goed komt. Want het gaat er vooral om zorgvuldig om te gaan met de medewerkers van Alescon. Dat belang onderschrijven we natuurlijk allemaal.
- Maar het neemt niet weg dat we als raad dan toch nog wel onze eigen weg gaan en op onderzoek uit gaan. Dat onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat zodra we wat dieper insteken op de diverse onderwerpen, er toch nog een behoorlijke mate van onduidelijkheid blijkt te zijn. Heel verrassend voor een traject wat al jaren in voorbereiding is.
- Verder is het duidelijk dat er nog financiële risico’s zijn. Het jaarverslag 2017 geeft de onzekerheid weer omtrent mogelijk claims van de belastingdienst en het pensioenfonds.
- En duidelijk is ook dat het college de vaart erin wil houden, vooral ook om duidelijkheid aan de medewerkers van Alescon te geven. Per 31 december moet de formele ontvlechting plaats hebben gevonden. De open einden die er dan nog zijn, worden daarna nog wel opgelost.

Kortom, het komt goed en zeg nu maar ja tegen het voorstel.
Daar zal het dus ook wel op neer komen voorzitter.

Maar met die ja, wil Stadspartij Plop het college nog wel wat meegeven. En dat is de uitdrukkelijke wens om de situatie bij Alescon eind 2018 vast te leggen en goed te bewaren. Net als alle gegevens vanaf 2011. Want er rest nog genoeg onduidelijkheid, met daarbij ook de risico’s van de eerdergenoemde financiële claims. Want afgezien van dat het wel goed gaat komen, verwachten wij dat Zuid en Noord elkaar in de toekomst nog wel een paar keer gaan spreken over Alescon.

Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2018