plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Kees Boonzaaijer heeft namens Stadspartij PLOP schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de levensgevaarlijke situaties op de kruising Zuidersingel-Drostenlaantje. Het antwoord van het college was ons niet voldoende, dus heeft Kees vervolgvragen gesteld. Deze vragen, en het antwoord van het college, leest u hier:

Betreft: Vervolgvraag en suggestie m.b.t. gevaarlijke verkeerssituatie Zuidersingel e.o.

Geacht College,

Uit de reactie, waarin u aangeeft actie te gaan ondernemen middels het verhogen van de lichtcapaciteit, maken wij op dat u de gevaarlijke situatie ter plekke onderkent. Dit stemt ons tevreden. Echter als het hierbij blijft niet!

Tijdens het in mijn eerste brief aan u gememoreerde gesprek met de gemeentelijk verkeerskundige, dat plaats vond op de locatie Zuidersingel-Drostenlaan-Oosterhoutstraat, werd op een pijnlijke wijze duidelijk dat de status van dit kruispunt door weinigen wordt gekend c.q. onderkend. Het feit dat hier sprake is van een 'gelijkwaardige kruising' bleek, afgaande op het gedrag van de weggebruikers op de

Zuidersingel, op weinig kennis en begrip te kunnen rekenen. Het gevolg was dat fietsers die uit de zijstraten kwamen, met gevaar voor eigen leven, hun recht op voorrang moesten nemen. Het is dat ze dit uit angst of verstandelijke overweging vaak nalieten, anders was het aantal ongelukken op deze locatie helemaal niet te overzien.

College bent u het niet met ons eens dat het plaatsen van een aantal borden die ervoor waarschuwen dat men een gelijkwaardige kruising nadert en dat dit impliceert dat (fiets)verkeer van rechts (gewoon!) voorrang heeft, meer zoden aan de dijk zet dan enkel het extra verlichten van het zebrapad ter plekke?

NB. Een mogelijke 'bijvangst', als gevolg van het feit dat de weggebruikers van de Zuidersingel uit voorzichtigheidsoverweging hun snelheid enigszins aanpassen en zodoende de hier geldende maximumsnelheid van 30 km per uur ook minder vaak overschrijden, is niet denkbeeldig.

Onder het mom 'Kleine moeite - Groot effect!' roepen wij u op uw verantwoording te nemen.

Uw (re)actie in gezonde spanning afwachtende verblijf ik,

Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Beantwoording van het college:

De kruising Zuidersingel - Drostenlaan is een kruising van gelijkwaardige wegen. De inrichting is zodanig dat de weggebruikers onderling rekening met elkaar houden. Dat de fietsers bij de kruising Zuidersingel - Drostenlaan soms geen voorrang krijgen, wordt vooral verklaard uit het feit dat het drukker is en er verkeer van rechts en links komt.

In principe staan bij een gelijkwaardige kruising zo weinig mogelijk borden. Echter omdat de Zuidersingel drukker is vanwege de stremming Overcingellaan en er veel fietsers rijden op de route Oosterhoutstraat - Drostenlaan, zien wij met u het belang voor het plaatsen van de borden J08 "gevaarlijke kruising". Als het na de stremmingen rustiger is op de Zuidersingel en de verkeerssituatie veilig is, zullen de borden weer verwijderd worden.


ASSEN
, 20 februari 2018

Burgemeester en wethouders van Assen