plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

In reactie op de antwoorden op eerdere vragen over de gevaarlijke verkeerssituaties die zich voordoen op de Zuidersingel, heeft Kees Boonzaaijer namens Stadspartij PLOP aan het college onderstaande aanvullende vragen gesteld en een suggestie gedaan:

 

Assen, 24 januari 2018

Aan        : Het College van B&W van de gemeente Assen

Betreft : Vervolgvraag en suggestie m.b.t. gevaarlijke verkeerssituatie Zuidersingel e.o.

 

Geacht College,

Uit de reactie, waarin u aangeeft actie te gaan ondernemen middels het verhogen van de lichtcapaciteit, maken wij op dat u de gevaarlijke situatie ter plekke onderkent. Dit stemt ons tevreden. Echter als het hierbij blijft niet!

Tijdens het in mijn eerste brief aan u gememoreerde gesprek met de gemeentelijk verkeerskundige, dat plaats vond op de locatie Zuidersingel-Drostenlaan-Oosterhoutstraat, werd op een pijnlijke wijze duidelijk dat de status van dit kruispunt door weinigen wordt gekend c.q. onderkend. Het feit dat hier sprake is van een ‘gelijkwaardige kruising’ bleek, afgaande op het gedrag van de weggebruikers op de Zuidersingel, op weinig kennis en begrip te kunnen rekenen. Het gevolg was dat fietsers die uit de zijstraten kwamen, met gevaar voor eigen leven, hun recht op voorrang moesten nemen. Het is dat ze dit uit angst of verstandelijke overweging vaak nalieten, anders was het aantal ongelukken op deze locatie helemaal niet te overzien.

College bent u het niet met ons eens dat het plaatsen van een aantal borden die er voor waarschuwen dat men een gelijkwaardige kruising nadert en dat dit impliceert dat (fiets)verkeer van rechts (gewoon!) voorrang heeft, meer zoden aan de dijk zet dan enkel het extra verlichten van het zebrapad terplekke?

NB. Een mogelijke ‘bijvangst’, a.g.v. het feit dat de weggebruikers van de Zuidersingel uit voorzichtigheidsoverweging hun snelheid enigszins aanpassen en zodoende de hier geldende maximum snelheid van 30 km per uur ook minder vaak overschrijden, is niet denkbeeldig.

Onder het mom ‘Kleine moeite – Groot effect!’ roepen wij u op uw verantwoording te nemen.

Uw (re)actie in gezonde spanning afwachtende verblijf ik,

Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP