plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Inleiding
Op 4 mei 1993, des morgens om kwart over elf, werd ten overstaan van notaris mr. J.J.H. Gramser te Vries opgericht de vereniging "PLOP". Oprichters waren de heren Willem Homan en Albert Mast.
Blijkens de statuten stelt deze vereniging zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Assen en haar ingezetenen. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.  deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Assen;
b.  het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezetenen der gemeente Assen;
c.  alle wettelijke middelen, die tot dat doel kunnen leiden, waaronder het lidmaatschap van de Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen.
Sinds 20 december 2010 gaat de vereniging door het leven als “Stadspartij PLOP”.

Gemeenteraad
Stadspartij PLOP bezet in de raadsperiode 2018-2022 4 raadszetels van de in totaal 33 die de gemeenteraad van Assen telt. De fractie bestaat sinds de verkiezingen in maart 2018 uit Henk Santing, Kees Boonzaaijer, Lia de Ruiter en André Dik. Joan Wolthers ondersteunt de fractie. Janna Booij was wethouder, tot de fractie eind september 2019 uit de coalitie stapte in verband met een fundamenteel verschil van inzicht met de andere coalitiepartijen over de wijze waarop de financiële problemen van de gemeente moeten worden opgelost. Eind november 2019 is Janna Booij geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid. Een groot deel van 2020 heeft zij als tijdelijk raadslid André Dik vervangen, die in verband met zijn ziekte tijdelijk ontslag als raadslid werd verleend.

Algemene ledenvergaderingen
De leden van PLOP kwamen in 2019 meermalen in vergadering bijeen. Aan de orde kwamen de gebruikelijke onderwerpen als rekening, begroting, bestuur, fractie enz. In 2020 was er sprake van een heel ander verhaal. Begin 2020 sloeg Corona toe, werd iedereen opgeroepen thuis te werken, gingen scholen dicht en ontdekte Nederland het digitaal vergaderen. Normaal gesproken houdt PLOP tenminste twee algemene ledenvergaderingen per jaar: vóór 1 mei de statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering en later in het jaar nogmaals. Omdat we bij voorkeur niet digitaal vergaderen met onze leden en het er in eerste instantie naar uitzag dat de situatie na de zomervakantie wellicht weer verbeterd zou zijn, is de voorjaarsvergadering uitgesteld tot na de zomer. Maar de situatie verbeterde niet. Uiteindelijk is besloten dan toch maar digitaal te vergaderen, en deze vergadering vond plaats op 15 december 2020 via Google Meet. Aan de orde waren de gebruikelijke statutair verplichte onderwerpen.

Bestuur
Het bestuur van PLOP bestond in 2019 uit Bettina Kluter (voorzitter), Erik Smit (secretaris), Jan Blom (penningmeester) en Trijntje Aalders en Henk Post (algemeen bestuursleden). Omdat de ledenvergadering in het verleden heeft uitgesproken te streven naar een volledige bezetting van het bestuur, zijn er nog twee vacatures. In december 2019 is Janna Booij toegetreden tot het bestuur. Zij heeft het secretariaat overgenomen van Erik Smit, die deze functie tijdelijk waarnam sinds het vertrek van André Dik naar de fractie. Erik heeft zich niet herkiesbaar gesteld en het bestuur verlaten. In 2020 hebben zich geen wisselingen in het bestuur voorgedaan, mede vanwege de hiervoor geschetste situatie. Het rooster van aftreden is hieronder opgenomen.

Rooster van aftreden

Functie

Naam

2020

2021

2022

2023

2024

Voorzitter

Bettina Kluter

X

X

Secretaris

Janna Booij

X

Penningmeester

Jan Blom

X

X

Algemeen bestuurslid

Henk Post

X

X

Algemeen bestuurslid

Trijntje Aalders

X

Algemeen bestuurslid

Vacature

X

X

Algemeen bestuurslid

Vacature

X

Bestuursvergaderingen
In 2019 is het bestuur 4x bij elkaar geweest.

Naast het voorbereiden van de algemene ledenvergaderingen is er ook gesproken over het verder professionaliseren van de organisatie, betrokkenheid tussen bestuur en fractie, tussentijdse evaluatie en PR, meer gebruik van social media en het verbeteren van de zichtbaarheid van de partij. Dit zijn blijvende aandachtspunten voor het bestuur.

Verder was het bestuur betrokken bij de keuze van fractie en wethouder om afstand te nemen van de door de andere coalitiepartijen gekozen wijze van oplossen van de gemeentelijke financiële problemen, en de coalitie te verlaten.

Het bestuur als geheel heeft in 2020 niet vergaderd. Er zijn veel overlegmomenten geweest tussen voorzitter en secretaris, tussen voorzitter en penningmeester, tussen secretaris en penningmeester en tussen voorzitter en andere leden van het bestuur. Ook zijn onderwerpen per mail of per app met elkaar besproken en afgestemd. Oorzaak van deze vergaderleemte lag voor een groot deel in de situatie rondom corona, maar voor een andere deel in de persoonlijke en werksituatie van enkele bestuursleden. De professionalisering van de organisatie, betrokkenheid tussen bestuur en fractie, tussentijdse evaluatie en PR, social media en het verbeteren van de zichtbaarheid van de partij blijven de aandacht houden.

Werkgroep PR
In de ledenvergadering van 11 december 2019 is een werkgroep PR in het leven geroepen. Deze werkt aan een plan van aanpak voor het verbeteren van de zichtbaarheid van de partij en de voorbereiding op de verkiezingen 2022. De werkgroep hanteert de hiervoor genoemde aandachtspunten ook als leidraad.

De werkgroep bestaat uit Bettina Kluter (namens het bestuur) Henk Smit, Ruud Wiersema en Albert Roggen (namens de leden) en Janna Booij (namens de fractie). Oorspronkelijk zou André Dik ook meedoen, maar door zijn ziekte is dat onmogelijk gebleken. Joan Wolthers heeft zijn plek ingenomen en inmiddels het voorzitterschap van de werkgroep op zich genomen.