plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Balans        

01-01-2018

31-12-2018

ACTIVA

Vaste activa                              

200,00

0,00

Liquide middelen

24.028,00

19.979,51

Vlottende activa

629,20

0,00

24.857,20

19.979,51

PASSIVA

Eigen vermogen

18.815,14

19.835,14

Reserves en voorzieningen

6.000,00

0,00

Schulden korte termijn

42,06

0,00

Winst

0,00

144,37

24.857,20

19.979,51

Exploitatierekening

Begroting 2018

Rekening 2018

BATEN

Contributies en bijdragen

8.000,00

7.909,62

Overige inkomsten

5.050,00

5.019,05

13.050,00

12.928,67

LASTEN

Bestuurskosten

2.200,00

2.891,16

Verkiezingen en PR

12.200,00

10.867,81

Algemene kosten

6.800,00

1.374,14

Resultaat boekjaar/onvoorziene uitgaven

500,00

8.743,11

21.700,00

23.876,22